Правова база діяльності районної ради

Функції, повноваження районної ради

                Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту роботи Житомирська районна рада 7 скликання є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл та селищ району, і складається з 36 депутатів обраних строком на 5 років. 
        Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,«Про службу в органах місцевого самоврядування», "Про  добровільне об'єднання територіальних громад" іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, Регламентом роботи та рішеннями районної ради.
               Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада делегує частину своїх повноважень районній державній адміністрації, яка відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», є підзвітною та підконтрольною районній раді у частині делегованих повноважень.
             Діяльність районної ради ґрунтується на принципах народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами, державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування.
              Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
            Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
             Відносини районної ради з підприємствами, установами та організаціями що належать до спільної власності територіальних громад сіл та селищ району, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності районній раді.
      Відносини районної ради з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у районній комунальній власності, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих районній раді законом.
          До основних завдань місцевого самоврядування можна віднести: забезпечення реалізації конституційних прав людини і громадянина; створення умов для забезпечення життєво важливих потреб та законних інтересів населення; розвиток місцевої демократії.

       Відповідно до цих завдань визначаються і функції місцевого самоврядування, під якими розуміють основні напрямки діяльності територіальних громад, органів місцевого самоврядування по вирішенню завдань місцевого самоврядування. Основними з них є: залучення населення до участі у вирішенні питань місцевого та загальнодержавного значення; володіння, використання а управління комунальною власністю; забезпечення комплексного соціально-економічного та культурного розвитку території; надання послуг населенню; забезпечення законності, громадської безпеки, правопорядку, охорона прав, свобод і законних інтересів громадян; соціальний захист населення, сприяння працевлаштуванню громадян; захист прав місцевого самоврядування.

      Основні повноваження районної ради:
-обрання голови ради, заступника голови районної ради, звільнення їх з посади;
-утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;
-утворення президії (колегії) ради, затвердження положення про неї;
-затвердження за ропозицією голови ради структури виконавчого апарату ради, його чисельності, встановленої відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на утримання ради та її виконавчого комітету;
-затвердження регламенту ради;
-затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
-заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;
-заслуховування звітів постійних комісій,керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;
-розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;
-прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень
депутата ради в порядку, встановленому законодавством;
-визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
-прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань,які стосуються їхспільних інтересів;
-здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;
-затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району;
-прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;
-затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, заслуховування звітівпро їх виконання;
-затвердження районних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання;
-розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між місцевими бюджетами сіл, селища;
-вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають управлінні районної ради,а також придбання такихоб'єктів в установленому законом порядку;
-вирішення в установленому законом порядку питань щодо
управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, що перебувають в управлінні районної ради; призначення і звільнення їх керівників;
-вирішення відповідно до закону питань регулювання
земельних відносин;
-вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу;
-встановлення правил користування водозабірними спорудами,
призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб
населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження
або заборони використання підприємствами питної води у промислових
цілях;
-прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;
-прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних,
міських рад рішень,пов'язаних зі створенням спеціальних вільних
та інших зон, зміною у статусі цих зон,внесення до відповідних
органів пропозицій з цих питань;
-прийняття рішень з питань адміністративно-територіального
устрою в межах і в порядку, визначених законом;
-прийняття рішень щодо делегування місцевим державними адміністраціям окремих повноважень районної ради;
-заслуховування звітів голови райолнної державної адміністрації,його заступників, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення райдержадміністрацією делегованих радою повноважень;
-прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;
-прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств,установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваженнярайонної ради та їх органів;
-внесення до Кабінету МіністрівУкраїни пропозицій щодо
голови районної державної адміністрації;
-згоди на передачу об'єктів державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ району та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл,селищ, що перебувають
в управлінні районної ради, у державну власність, також щодо придбання об'єктівдержавної власності;
-затвердження відповідно закону Положення про помічника-консультантарайонної ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради;
-заслуховування інформації прокурора та керівника органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території району;
-встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які
надаютьсяпідприємствами, що перебувають спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює районна рада, а також суб'єктами господарювання,що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.
         Районна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до їх віданняЗаконом україни «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.
        Районна рада проводить свою діяльність сесійно.Сесії складаються із пленарних засідань та засідань постійних комісій. Сесії ради скликаються головою районної ради, або його заступником (у разі виконання ним повноважень голови районної ради). Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.