Запобігання проявам корупції

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Депутатам Житомирської районної ради

 

Щодо питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та методичних рекомендації Національного агенства з питань запобігання корупції, виконавчий апарат Житомирської районної ради нагадує про обов'язковість дотримання правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запроваджених Законом.
Конфлікт інтересів, тобто суперечність між приватними та службовими інтересами, а саме: Закон виділив два його види: реальний конфлікт інтересів та потенційний конфлікт інтересів.
РЕАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ - це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
ПОТЕНЦІЙНИЙ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ - тобто наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Враховуючи, що головною метою превенції конфліктів інтересів є, насамперед, недопущення їх виникнення, Закон встановлює вимогу до службових та прирівняних до них осіб вживати відповідних заходів (пункт 1 частини першої статті 28 Закону).
Частиною першою статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено лише самостійне публічне оголошення про конфлікт інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. Тобто відповідний депутат повинен однозначно, відкрито і доступно донести для інших депутатів відповідну інформацію. Найбільш простим способом є усна форма, але залежно від обставин можлива письмова і конклюдентна (дії депутата, що виражають його волевиявлення, - прикладом є голосування підняттям руки або за допомогою електронної системи) форми. Усі юридично значимі факти, які відбуваються під час пленарного засідання ради повинні фіксуватися у протоколі пленарного засідання.
Відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про запобігання корупції», частини першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. Вважаємо, що вказані особи мають таке право у разі дотримання вказаної умови.
Посадові особи місцевого самоврядування, які є одночасно депутатами відповідної ради, при розгляді питання про їх особисті умови оплати праці інші матеріальні заохочення, отримання будь-яких матеріальних (у т.ч. і грошових) винагород, допомог, виділення їм або близьким родичам земельних ділянок, тощо або про вчинення інших дій щодо отримання певних вигод на їх користь мають реальний конфлікт інтересів. Відповідно до частини першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вони можуть брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті таких рішень радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

 

З повагою,
виконавчий апарат
Житомироської районної ради

 

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.07.2017 р. № 317 затверджено 
Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання  та виявлення корупції.
Методологія містить інформацію про організаційно-правові аспекти утворення та забезпечення функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, а також порядок утворення, визначення організаційного статусу та створення умов для роботи уповноважених підрозділів. Крім того, в Методології розкриваються практичні аспекти діяльності уповноважених осіб, зокрема з організації підготовки, забезпечення та контролю за здійсненням заходів щодо запобігання корупції, взаємодії уповноважених підрозділів з громадськістю, підготовки, затвердження та моніторингу виконання антикорупційних програм.
Документ підготовлений Департаментом організації роботи із запобігання та виявлення корупції НАЗК для використання у роботі державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. Ці рекомендації мають інформаційно-роз’яснювальний характер та не встановлюють правових норм.
Методичні рекомендації розроблені відповідно до частини першої статті 8 ЗУ «Про запобігання корупції», абзацу четвертого підпункту «б» підпункту 2 розділу І завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затверджених постановою КМУ від 29 квітня 2015 року №265.
Детально ознайомитися з Методичними рекомендаціями можна за посиланням
https://nazk.gov.ua/news/u-nazk-zatverdyly-metodychni-rekomendaciyi-shchodo-diyalnosti-upovnovazhenyh-pidrozdiliv 

ЩОДО ПЕРЕЛІКУ ПОСАД, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИСОКИМ ТА ПІДВИЩЕННИМ КОРУПЦІЙНИМ РИЗИКОМ

На черговому засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції було прийнято рішення про затвердження Переліку посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, та Переліку посад з підвищеним корупційним ризиком.
Рішенням НАЗК Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків від 17 червня 2016 року № 2 скасовано.
Наразі є два окремих переліки: з високим корупційним ризиком для здійснення окремих цілей, визначених статтею 50 (щодо повної перевірки декларацій), та підвищеним корупційним ризиком для здійснення окремих цілей, визначених статтею 56 (щодо проведення спеціальної перевірки) ЗУ «Про запобігання корупції».
З повними переліками посад можна ознайомитись за посиланнями:
https://goo.gl/grrm9k (перелік посад з високим корупційним ризиком) та
https://goo.gl/ZGWx1D (перелік посад з підвищеним корупційним ризиком).

 

 

Депутатам Житомирської районної ради

Виконавчий апарат районної ради інформує, що відповідно до частини другої статті 52 Закону України "Про запобігання корупції" у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування зазначений суб'єкт не пізніше ніж на десятий календарний день з дня отримання доходу або придбання майна зобов'язаний повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.
Під суттєвою зміною у майновому стані суб'єкта декларування розуміється отримання ним одноразового доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня року, у якому подається повідомлення. Якщо вартість майна перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня, але була сплачена частинами, то повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається після переходу права власності на таке майно. Дохід, який був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не повідомляється.
Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування.
Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування подається ним особисто шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб'єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Паперова копія повідомлення не надсилається (не подається).
Зазначена у повідомленні інформація включається до Реєстру та оприлюднюється у публічній частині Реєстру на офіційному веб-сайті Національного агентства (без відображення конфіденційної інформації про особу відповідно до закону).
Інформація про отримання доходу або придбання майна членом сім'ї суб'єкта декларування не повідомляється.
Доходи та видатки на придбання майна суб'єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у повідомленні перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів / здійснення видатків.
Вартість майна, що було придбано суб'єктом декларування, зазначається у грошовій одиниці України відповідно до останньої грошової оцінки майна або - якщо така оцінка не проводилася чи її результати не відомі суб'єкту декларування - на момент набуття майна у власність (як зазначено в документі, на підставі якого було набуто право власності).
Відомості щодо фінансових сум (кількості грошей) заокруглюються до гривні."

 З повагою,

виконавчий апарат
Житомироської районної ради

 

Адміністративна та кримінальна відповідальність за несвоєчасне та неподання декларації

Перелік документів для виготовлення ЕЦП

Методичні роз'яснення щодо заповнення Е-декларації

Витяг із Закону України «Про запобігання корупції» щодо осіб до яких не застосовується Е-декларування

Закон України про засади запобігання і протидії корупції
завнтажити
Указ Президента України про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 рр.

завантажити
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики

завантажити
Роз’яснення основних  положень  антикорупційного законодавства 

завантажити
Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції 

завантажити
Методичні рекомендації Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування

завантажити
Б
ланк антикорупційної декларації

завантажити

Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції
Завантажити Порядок
О
чищення влади:
Нормативні документи: 


Закон України "Про очищення" влади завантажити
Закон України "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» завантажити
Постанова Кабінету Міністрів України №563 завантажити

Перевірки 

Відомості про стан проходження перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб місцевого самоврядування у Житомирській районні раді   

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Повідомлення про початок проходження перевірки

Заява про проведення перевірки

Декларація про доходи

Результат проведення перевірки

 

Інформація щодо реалізації у Житомирському районі Закону України "Про очищення влади" та проведення перевірок розміщена у розділі "Очищення влади"

 

 

Ви тут: Головна Запобігання проявам корупції