Районна рада

Графік особистого прийому громадян

Графік особистого прийому громадян Завантажити

Про громадську приймальню з надання безоплатної первинної правової допомоги

У К Р А Ї Н А

Житомирська районна рада

Житомирської області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної ради

 

«07» лютого 2012 р. 18-ОД

 

Про громадську приймальню з надання

безоплатної первинної правової допомоги

 

Відповідно до статті 40 Конституції України, статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про безоплатну правову допомогу», наказу Міністерства юстиції України від 21.09.2011 р. № 3047/5 «Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги», з метою надання безоплатної первинної правової допомоги:

 1. Утворити при Житомирській районній раді громадську приймальню з надання безоплатної первинної правової допомоги.

 2. Затвердити:

  1. Графік прийому громадян у громадській приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при Житомирській районній раді (додаток 1).

  2. Порядок роботи громадської приймальні при Житомирській районній раді з надання безоплатної первинної правової допомоги (додаток 2).

  1. Призначити завідувачем громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги начальника організаційного відділу виконавчого апарату районної ради Подорожну Т.Л., яка забезпечує, організовує та контролює її роботу.

 1. Місцем роботи громадської приймальні визначити кабінет №204 (організаційний відділ виконавчого апарату районної ради).

 2. Визначити відповідальною особою за надання роз'яснень положень законодавства головного спеціаліста виконавчого апарату районної ради з питань юридичного забезпечення Гайдай С.І.

 3. Контроль за виконанням вказаного розпорядження покласти на заступника голови районної ради Павлюка Р.В.

 

 

Голова районної ради М.А.Степаненко

 

 

Додаток 1

до розпорядження

голови районної ради

від «07» лютого 2012 року № 18-ОД

 

 

 

Графік

прийому громадян у громадській приймальні

з надання безоплатної первинної правової допомоги

при Житомирській районній раді

 

 

 

щоденно з 9.00 год. до 18.00 год. (крім святкових та вихідних днів)

п'ятниця з 9.00 год. до 17.00 год.

обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.

вихідні дня - субота, неділя.

 

 

 

Заступник голови районної ради Р.В.Павлюк

 

 

Додаток 2

до розпорядження

голови районної ради

від «07» лютого 2012 року № 18-ОД

 

 

Порядок
роботи громадської приймальні

при Житомирській районній раді

з надання безоплатної первинної правової допомоги

І. Загальні положення

 

 1. Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги (далі - Приймальня) створюється для надання Житомирською районною радою безоплатної первинної правової допомоги особам, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

 1. Приймальня утворюється розпорядженням голови Житомирської районної ради.

 2. Основною метою діяльності приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами виконавчої влади, належної реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Приймальня здійснює такі види правової допомоги:

 • надання правової інформації;

 • надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

 • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

 • надання допомоги у забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

 1. Діяльність Приймальні ґрунтується на принципах:

 • верховенства права;

 • законності;

 • доступності безоплатної правової допомоги;

 • забезпечення якості безоплатної правової допомоги.

 

ІІ. Організація роботи та порядок особистого прийому осіб

 

 1. Роботу Приймальні забезпечує, організовує та контролює начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради.

 2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години, відповідно до графіку роботи, який затверджується головою районної ради.

 3. Графік роботи Приймальні та Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації, а також вивішуються у приміщенні, в якому розміщена Приймальня, у місцях, зручних для вільного огляду.

 4. Реєстрація особистого обліку прийому осіб, які звертаються до Приймальні, здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації.

 5. Питання, з якими звертаються особи, по змозі вирішуються під час прийому в день їх звернення з урахуванням часу роботи Приймальні.

 6. Несвоєчасний початок приймання осіб, які звернулися, та його припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.

 7. Для забезпечення ефективної роботи Приймальні голова районної ради за поданням завідувача Приймальні залучає працівників виконавчого апарату районної ради, до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася.

 8. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов’язаний роз’яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 9. Особа має право на оскарження дій працівника Приймальні у порядку, установленому чинним законодавством.

 

ІІІ. Порядок розгляду звернень осіб

 

  1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, надсилаються або подаються особами безпосередньо до Приймальні при Житомирській районній раді, відповідно до компетенції.

  2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

  3. Житомирська районна рада, у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, з питань, що віднесені до повноважень районної ради, зобов’язана надати такі послуги протягом тридцяти календарних днів з дня надходження звернення.

  4. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання звернення.

  5. Житомирській районній раді забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.

  6. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Житомирської районної ради, це звернення протягом п’яти календарних днів надсилається районною радою до відповідного органу, про що повідомляється особа, яка подала звернення.

  7. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, Житомирська районна рада зобов’язана роз’яснити особі або її законному представникові порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

  8. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

  9. Для реалізації своїх завдань працівники Приймальні мають право:

 • одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на Приймальню, необхідну інформацію від державних органів, установ, організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;

 • користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та підтримується у контрольному стані у Житомирській районній раді;

 • на заохочення головою Житомирської районної ради за сумлінне виконання своїх обов’язків;

 • направляти особу до органу, до компетенції якого належить вирішення питання;

 • голова Житомирської районної ради може залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

  1. Працівники Приймальні зобов’язані:

 • здійснювати прийом громадян за основним місцем роботи відповідно до затвердженого графіку;

 • дотримуватись порядків особистого прийому осіб та розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги;

 • вести журнал реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись до Приймальні по безоплатну первинну правову допомогу;

 • дотримуватись Конституції України, Закону України «Про безоплатну правову допомогу», інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

 • не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;

 • приймати осіб, які звернулися до Приймальні, та розглядати порушені ними питання;

 • консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання;

 • дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;

 • повідомляти керівників відповідних установ, підприємств та організацій за погодженням з головою Житомирської районної ради у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів особи, вимог законодавства;

 • не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги;

 • не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

  1. Працівники Приймальні згідно із законодавством відповідальні:

 • за якість та повноту наданої правової допомоги;

 • за схоронність документів, які стосуються діяльності Приймальні.

 

Заступник голови районної ради Р.В.Павлюк

 

Єдиний день депутата

0100

У К Р А Ї Н А

ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА РАДА


РІШЕННЯ № 78

(шоста сесія шостого скликання)

 

від 08 квітня 2011 року

 

Про Єдиний день депутата

 

Відповідно до статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою сприяння депутатам районної ради у виконанні депутатських повноважень, враховуючи рекомендації Житомирської обласної ради від 17.03.2011р., постійної комісії районної ради з питань депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та місцевого самоврядування, районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Для роботи депутатів в одномандатних мажоритарних виборчих округах та у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, встановити Єдиний день депутата – третій четвер кожного місяця.

 

2. Рекомендувати депутатам районної ради:

2.1. Для участі в Єдиному дні депутата планувати проведення зустрічей із виборцями у селищній та сільських радах району.

2.2. Інформувати виконавчий апарат районної ради про проведення цих заходів у тижневий термін.

 

3. Рекомендувати селищній, сільським радам:

3.1. Для координації роботи депутатів місцевих рад усіх рівнів, встановити третій четвер кожного місяця Єдиним днем депутата.

3.2. Сприяти депутатам районної ради у проведенні Єдиного дня депутата.

 

4. Виконавчому апарату районної ради сприяти депутатам у проведенні зустрічей із виборцями, надавати методичну допомогу в організації і проведенні Єдиного дня депутата, забезпечувати довідками та інформаційними матеріалами.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та місцевого самоврядування.

 

 

 

Голова районної ради М.А.Степаненко

 

Закріплення депутатів Житомирської районної ради шостого скликання за селищною, сільськими радами

0100

 

У К Р А Ї Н А

 

ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ № 79

(шоста сесія шостого скликання)

 

від 08 квітня 2011 року

 

 

Про закріплення депутатів Житомирської

районної ради шостого скликання

за селищною, сільськими радами

 

 

З метою підвищення ефективності діяльності депутатів районної ради по соціально-економічному і культурному розвитку територіальних громад сіл, селищ району, враховуючи пропозиції депутатських фракцій, окремих депутатів та постійної комісії з питань депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та місцевого самоврядування, районна рада

 

 

ВИРІШИЛА:

Закріпити депутатів Житомирської районної ради шостого скликання за селищною, сільськими радами району (додається).

 

Голова районної ради М.А.Степаненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток
до рішення районної ради
від 08.04.2011р. № 79

Закріплення

депутатів Житомирської районної ради шостого скликання

за селищною, сільськими радами


п/пНазва ради

Депутати,

обрані по одномандатних мажоритарних виборчих округах

Депутати,

обрані по багатомандатному

виборчому округу

Прізвище, ім’я, по батькові депутата

Суб’єкт висування


Прізвище, ім’я, по батькові депутата

Суб’єкт висування


1.

Новогуйвинська селищна рада

Лерман

Ярослав Йосипович

Партія регіонів

Власюк Анатолій Петрович

Парфентієва Тетяна Миколаївна


Савченко Олена Феліксівна

Тичинська Олена Ігорівна

Партія регіонів


Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Партія регіонів


"Політична партія "Фронт Змін"

2.

Березівська сільська рада

Кур"ята

Петро Володимирович

Партія регіонів

Тер-Тумасов Артур Олегович

Партія регіонів

3.

Буківська сільська рада

Гречко

Анатолій Кіндратович

Політична партія Третя Сила

Кошубський Юрій Євгенович

Політична партія "Сильна Україна"

4.

Василівська сільська рада

Кур"ята

Микола Станіславович

Єдиний Центр

Мороз Ольга Григорівна

Всеукраїнське об'єднання "Свобода"

5.

Вересівська сільська рада

Горбенко

Геннадій Валентинович

Партія регіонів

Ковальчук Олексій Григорович

Комуністична партія України

6.

Вертокиївська сільська рада

Щирський

Юлій Зігмундович

Політична партія "Сильна Україна"

Ковальчук Олександр Олексійович

Партія регіонів

7.

Високопічська сільська рада

Д"яченко

Сергій Іванович

Єдиний Центр

Палашкевич Олександр Анатолійович

"Політична партія "Фронт Змін"

8.

Глибочицька сільська рада

Козел

Василь Васильович

Єдиний Центр

Павлюк Руслан Віталійович


Кривулін Віктор ІллічПопов Олег Миколайович

Політична партія "Сильна Україна"


Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Партія регіонів

9.

Глибочанська сільська рада

Михайлов

Антон Миколайович

Політична партія «Фронт Змін»

Рибицький Сергій Валентинович

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

10.

Головенківська сільська рада

Нижник

Володимир Тимофійович

Політична партія "Сильна Україна"

Павлущенко Олександр Миколайович

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

11.

Денишівська сільська рада

Книш

Ніна Семенівна

Політична партія "Сильна Україна"

Оржехівський
Володимир Миколайович

Політична партія "Сильна Україна"

12.

Зарічанська сільська рада

Іваницький

Микола Анатолійович

Політична партія "Сильна Україна"13.

Заможненська сільська рада

Матіяш

Віктор Броніславович

Народна партія14.

Іванівська сільська рада

Горницький

Валентин Йосипович

Партія регіонів15.

Кам’янська сільська рада

Бродецький

Валерій Станіславович

Народна партія

Прут Микола Володимирович

Партія регіонів

16.

Коднянська сільська рада

Баранюк

Олександр Олександрович

Політична партія "Сильна Україна"

Мідушевський Віктор Войцехович

"Політична партія "Фронт Змін"

17.

Корчацька сільська рада

Степаненко

Микола Андрійович

Партія регіонів18.

Левківська сільська рада

Орел

Павло Миколайович

Партія регіонів

Давиденко Юлія Григорівна

Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"

19.

Ліщинська сільська рада

Давидчук

Василь Аврамович

Політична партія "Сильна Україна"

Ковальчук Володимир Володимирович

Партія регіонів

20.

Луківська сільська рада

Уницький

Сергій Олександрович

Всеукраїнське об'єднання "Свобода"

Семенюк Микола Олександрович

Якімець Віта Вікторівна

Партія регіонів


Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"


21.

Миролюбівська сільська рада

Фещук

Людмила Петрівна

Єдиний Центр

Крутій Сергій Григорович

Всеукраїнське об'єднання "Свобода"

22.

Озерянківська сільська рада

Литвинець

Олексій Кирилович

Політична партія "Сильна Україна"23.

Оліївська сільська рада

Довбиш

Валерій Васильович

Народна партія

Башмаков Борис Веніамінович

Партія регіонів

24.

Пісківська сільська рада

Борачук

Мирослава Ігорівна

Політична партія "Сильна Україна"


Солоп Михайло Павлович

Комуністична партія України

25.

Руднє-Городищенська сільська рада

Вербило

Ольга Анатоліївна

Всеукраїнське об'єднання "Свобода"

Волотовський Петро Володимирович

Партія регіонів

26.

Садківська сільська рада

Яромов

Михайло Валентинович

Партія регіонів


Пліснярський Віктор Станіславович

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

27.

Сінгурівська сільська рада

Голік

Тетяна Ігнатівна

Всеукраїнське об'єднання "Свобода"


Гресь Роман Григорович


Довбиш Юрій Григорович

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"

28.

Станишівська сільська рада

Цьмох

Олександр Романович

Єдиний Центр


Стец Галина Анатоліївна


Яремчук Віктор Борисович

"Політична партія "Фронт Змін"


Всеукраїнське об'єднання "Свобода"

29.

Тетерівська сільська рада

Рєбдєв

Ярослав Анатолійович

Всеукраїнське об'єднання "Свобода"30.

Троянівська сільська рада

Гребенюк

Олександр Павлович

Політична партія "Сильна Україна"31.

Туровецька сільська рада

Костюк

Петро Іванович

Політична партія "Сильна Україна" 

Роспорядження про прийом громадян

0100

У К Р А Ї Н А

Житомирська районна рада

Житомирської області


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

«08» грудня 2010р.                                                                                                         № 136

 

 

Про проведення особистого

прийому громадян

 

 

З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян»:

 

1. Встановити наступні дні особистого прийому громадян у районній раді:

Головою районної ради – щочетверга з 9-00 год до 13-00 год.

Заступником голови районної ради – щовівторка з 9-00 год до 13-00 год.

 

2. Щотижнево проводити виїзні прийоми громадян у приміщеннях селищної та сільських рад за попереднім узгодженням із селищним, сільськими головами чи посадовими особами, що виконують їх обов’язки.

 

3. Виконавчому апарату районної ради забезпечити роботу щодо здійснення особистого прийому громадян головою районної ради та заступником голови районної ради.

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження та веденням особистого прийому громадян покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради.

 

 

 

 

Голова районної ради М.А.Степаненко

 

Ви тут: Головна Районна рада Звернення громадян