7-34 1089 Про внесення змін до Статуту Комунальної установи «Новогуйвинська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» Житомирської районної ради

 

герб

 У К Р А Ї Н А
ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА РАДА
РІШЕННЯ №1089
(тридцять четверта сесія сьомого скликання)

від  «30» липня 2020 р.

Про внесення змін до Статуту
Комунальної установи «Новогуйвинська
комплексна дитячо-юнацька спортивна школа»
Житомирської районної ради

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, затвердженим рішенням 20 сесії районної ради 6 скликання від 27.11.2013 р. №416, зі змінами та доповненнями, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, охорони здоров'я та соціального захисту населення від 21.07.2020р., районна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни до Статуту Комунальної установи «Новогуйвинська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» Житомирської районної ради (код ЄДРПОУ 20407175), затвердженого у новій редакції рішенням 8 сесії районної ради 7 скликання від 15.12.2016р. №225, а саме:

1)       У пунктах 1.4. та 1.6. Розділу 1 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» вирази «Житомирська районна державна адміністрація» та «відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації» замінити на «відділ освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області» у відповідному відмінку.

2)       Пункт 1.7. Розділу 1 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти у новій редакції:

«1.7. КДЮСШ є юридичною особою, що діє на підставі статуту, що затверджується Органом управління, перебуває в управлінні Житомирської районної ради як Органу управління та управлінні відділу освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області як Уповноваженого органу управління, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові особисті права, мати самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банків, установах та органах Державного Казначейства, печатку і штампи встановленого зразка, бланк зі своїми реквізитами.»

3)       Абзац перший пункту 1.10 Розділу 1 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти у новій редакції:

«1.10. КДЮСШ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, Житомирської обласної державної адміністрації, структурного підрозділу обласної державної адміністрації у галузі освіти, молоді і спорту,  рішеннями Житомирської районної ради, розпорядженнями Житомирської районної державної адміністрації, наказами керівника відділу освіти, національно-патріотичного виховання,  молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області, Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, цим Статутом, іншими нормативними документами, інструкціями, положеннями тощо зі сфери діяльності.»

4)       У пункті 1.11 Розділу 1 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» після слів «Міністерство молоді та спорту України» доповнити виразом «та відділ освіти національно-патріотичного виховання,  молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області», далі - за текстом, а слово «здійснює» викласти у формі множини «здійснюють».

5)       У пункті 2.1. Розділу 2 «МЕТА, ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ  ДІЯЛЬНОСТІ КДЮСШ» після слів «позашкільний навчально-виховний заклад»  доповнити виразом «спортивного профілю – заклад», далі – за текстом.

6)       Останній абзац у пункті 2.1. Розділу 2 «МЕТА, ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ  ДІЯЛЬНОСТІ КДЮСШ» виключити.

7)       У пункті 2.13. Розділу 2 «МЕТА, ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ  ДІЯЛЬНОСТІ КДЮСШ» слово «Засновника» замінити на «Уповноваженого органу управління», все інше – без змін.

8)       Розділу 2 «МЕТА, ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ  ДІЯЛЬНОСТІ КДЮСШ» доповнити пунктом 2.17 наступного змісту:

«2.17. КДЮСШ у своїй структурі має право відкривати відділення з видів спорту для осіб з інвалідністю, що визнані в Україні.»

9)      Пункт 3.2. Розділу 3 «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ КДЮСШ» викласти у новій редакції:

«3.2. Структура, штати та чисельність працівників КДЮСШ затверджуються Уповноваженим органом управління.»

10)  У пункті 3.11. Розділу 3 «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ КДЮСШ» після слів «розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором КДЮСШ» доповнити словами «та погоджується Уповноваженим органом управління», далі – за текстом.

11)  У пункті 3.12. Розділу 3 «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ КДЮСШ» після слів «У період канікул в загальноосвітніх навчальних закладах КДЮСШ працює за окремим планом, затвердженим її директором» доповнити словами «та погодженим Уповноваженим органом управління», далі – за текстом.

12)   У пункті 3.14. Розділу 3 «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ КДЮСШ» вираз «за погодженням з структурним підрозділом уповноваженого органу управління  «Відділом» замінити виразом «та погоджуються Уповноваженим органом управління».

13)   У пункті 3.22. Розділу 3 «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ КДЮСШ» слово «організовуються» замінити на «можуть організовуватися».

14)   Абзац другий пункту 4.3. Розділу 4 «УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ» доповнити виразом наступного змісту «та інших навчальних закладах».

15)  Абзац дев'ятий пункту 4.3. Розділу 4 «УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ» викласти у новій редакції:

«- берегти державне, комунальне, громадське і особисте майно;»

16)  Пункт 4.4. Розділу 4 «УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ  ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ» викласти у новій редакції:

«4.4. Тренером-викладачем КДЮСШ може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту за спеціальністю  фізична культура і спорт та ступенем «бакалавр» або «магістр» (відповідно «спеціаліст»).»

17)  Абзац другий пункту 4.5. Розділу 4 «УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ  ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ» доповнити словами «та посадові інструкції».

18)  Пункт 4.7. Розділу 4 «УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ  ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ» доповнити виразом «та погодженого Уповноваженим органом управління».

19)   Абзац перший пункту 5.2. Розділу 5 «ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ» викласти у новій редакції:

«5.2. Уповноваженим органом управління є відділ освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної  адміністрації Житомирської області, у підпорядкування якого перебуває КДЮСШ, та який в межах своєї компетенції здійснює безпосереднє галузеве управління і контроль за діяльністю  КДЮСШ.»

20)  Абзац шостий пункту 5.2. Розділу 5 «ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ» за текстом «призначення та звільнення директора» вилучити;

21)   Пункт 5.3. та абзаци перший, другий і шостий пункту 5.4. Розділу 5 «ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ» викласти у новій редакції:

«5.3. Безпосереднє керівництво КДЮСШ здійснює директор, який призначається на посаду (звільняється з посади) в порядку, передбаченому чинним законодавством та рішеннями районної ради.

Директор КДЮСШ приймається на роботу на контрактній основі за результатами конкурсу. Контракт з директором КДЮСШ за результатами конкурсу укладає та підписує керівник Уповноваженого органу управління.

5.4. Директор КДЮСШ очолює КДЮСШ та несе повну відповідальність за її діяльність.

На посаду директора КДЮСШ може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем «магістр», стаж роботи за фахом не менш як три роки.

-       в установленому порядку розробляє структуру і штати та подає їх разом із пропозицією щодо чисельності працівників на затвердження Уповноваженому органові управління. Затверджує штатний розпис спортивної школи за погодженням Уповноваженого органу управління, контролює додержання виконавчої дисципліни.»

22) Пункт 5.4. Розділу 5 «ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ» доповнити абзацом наступного змісту:

«- звітує про свою роботу перед Засновником та Уповноваженим органом управління.»

23) Пункт 5.5. Розділу 5 «ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ» викласти у новій редакції:

«5.5. Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем «магістр», стаж роботи за фахом не менш як три роки.»

24) Абзац перший пункту 5.6. Розділу 5 «ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ» викласти у новій редакції:

«5.6. Інструктор-методист КДЮСШ призначається наказом директора школи. На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем «бакалавр» чи «магістр» («спеціаліст»).

25) Розділ 5 «ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ» доповнити пунктом 5.16 наступного змісту:

«5.16.До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

-              призначення за результатами конкурсного відбору директора КДЮСШ, укладення з ним контракту;

-              звільнення директора відповідно до умов контракту та у зв'язку з закінченням терміну його дії;

-              затвердження структури,  штату та чисельності працівників за поданням директора;

-              погодження штатного розпису, планів,  розкладів занять, списків вихованців, програмних та інших заходів тощо КДЮСШ;

-              ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності КДЮСШ;

-              здійснення контролю за виконанням директором вимог контракту;

-          здійснення контролю за діяльністю КДЮСШ, фінансовою та виконавською дисципліною;

-          погодження договорів оренди майна;

-          погодження списання майна на умовах та відповідно до рішень Засновника;

-          має інші повноваження відповідно до законодавства та рішень ради.

Уповноважений орган управління є розпорядником коштів на утримання КДЮСШ, проведення заходів тощо та несе відповідальність відповідно до чинного законодавства за:

-          фінансове та матеріально-технічне забезпечення КДЮСШ;

-          цільове та належне використанням цих коштів;

-          ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності КДЮСШ.

Здійснює інші функції та повноваження відповідно до чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, рішень Засновника та цього Статуту.»

26) Абзаци з третього по дев'ятий пункту 6.1. Розділу 6 «ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КДЮСШ» викласти у новій редакції:

«Джерелами фінансування КДЮСШ є: кошти районного бюджету,  кошти інших місцевих та державного бюджетів; інші бюджетні кошти; кошти з інших джерел надходження.

Іншими джерелами формування КДЮСШ є кошти:

-          фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

-          гуманітарної допомоги;

-          кошти, що надходять від благодійних фондів на додаткове фінансування по проведенню фізкультурно-спортивних заходів та зміцнення навчально-матеріальної бази;

-          благодійні внески і пожертвування підприємств, установ та організацій, добровільні внески окремих громадян України та іноземних громадян;

-        інші надходження.»

27) В абзаці четвертому пункту 6.2. Розділу 6 «ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КДЮСШ» після слів «володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства, рішень «Засновника» доповнити словами «Уповноваженого органу управління», далі – за текстом.

28)   Останнє речення в абзаці сьомому пункту 6.2. Розділу 6 «ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КДЮСШ» вилучити  та виокремити його в окремий пункт 6.3. та відповідно вважати наступні пункти за черговістю з пункту 6.4. по п. 6.16.:

«6.3. Умови оплати праці працівників КДЮСШ визначаються відповідно до чинного законодавства,  постанов Кабінету Міністрів України, наказів  профільного міністерства, інших нормативних документів, у тому числі документів Засновника та Уповноваженого органу управління.»

29)  Пункт 6.4. Розділу 6 «ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КДЮСШ» викласти у новій редакції:

«6.4. Для забезпечення організації і здійснення своєї діяльності у КДЮСШ ведеться в установленому порядку документація, перелік, вимоги і норми якої затверджуються профільним  міністерством.»

2.  У зв'язку зі змінами викласти Статут Комунальної установи «Новогуйвинська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» Житомирської районної ради (код ЄДРПОУ 20407175) у новій редакції (додається).

3.  Розпорядником коштів Комунальної установи «Новогуйвинська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» Житомирської районної ради визначити відділ освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області.

4.  Виконуючому обов'язки директора Комунальної установи «Новогуйвинська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» Житомирської районної ради Омельченко Д.Ю. здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту відповідно до вимог чинного законодавства України, про що повідомити Житомирську районну раду.

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, охорони здоров'я та соціального захисту населення.

6.  Це рішення складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Житомирській районній раді, а другий - у державного реєстратора.

Заступник голови  районної  ради                                                                                   В. СТАХ

Статут

Ви тут: Головна Документи VII скликання Рішення сесій 7-34 1089 Про внесення змін до Статуту Комунальної установи «Новогуйвинська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» Житомирської районної ради