Регламент районної ради 7 скликання

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням першої сесії

Житомирської районної ради

сьомого скликання

від 02.12.2015р. № 8

 

Із внесеними змінами та доповненнями внесеними рішеннями:

-         3 сесії районної ради 7 скликання від 27.01.2016 р. № 38;

-         9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017р. №327, №334;

-         15 сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2017р. №528

-          20 сесії районної ради 7 скликання від 19.10.2018р. №732

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Житомирської районної ради сьомого скликання

 

Розділ І. Загальні положення                                                                        

Розділ II. Сесія районної ради                                                                      

Розділ III. Порядок денний сесії                                                                    

Розділ IV. Засідання районної ради                                                              

Розділ V. Прийняття рішень                                                                          

Розділ VI. Порядок надання слова                                                                

Розділ VII. Порядок голосування пропозицій                                            

Розділ VIII. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях                         

Розділ IX. Протокол засідання                                         

Розділ X. Депутат районної ради                                                                  

Розділ XI. Депутатські запити і депутатські запитання                                

Розділ XII. Депутатські групи та депутатські   фракції                                                

Розділ XIII. Постійні комісії районної ради                                                  

Розділ XIV. Тимчасові контрольні, спеціальні комісії районної ради      

Розділ XV. Голова районної ради                                                                         

Розділ XVI. Порядок обрання голови районної ради                                  

Розділ XVII. Заступник голови районної ради                                             

Розділ XVIII. Порядок обрання заступника голови районної ради           

Розділ XIX. Взаємодія районної ради з районною державною адміністрацією

Розділ XX. Президія районної ради                                                                       

Розділ XXI. Порядок формування виконавчого апарату районної ради  

 

Регламент Житомирської районної ради (далі – Регламент) визначає порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб щодо виконання повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими законодавчими актами.

 

Розділ І. Загальні положення

 

Стаття 1. Житомирська районна рада (далі – районна рада, рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ Житомирського району у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищною радами.

Стаття 2. Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «По місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами і цим Регламентом.

Стаття 3. Регламент районної ради є нормативним актом, який передбачає порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради, затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, обрання та затвердження посадових осіб ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією і законами України.

Стаття 4. Засідання районної ради, її постійних та тимчасових комісій та інших органів ради, які утворюються для вирішення та розгляду окремих питань (робочі групи) проводяться відкрито і гласно, крім випадків, передбачених законодавством.

Гласність роботи ради, її органів забезпечується шляхом висвітлення її сесій, засідань постійних комісій у засобах масової інформації та на веб-сайті районної ради у глобальній інформаційній мережі Інтернет відповідно до Положення, затвердженого рішенням сесії. Засідання можуть транслюватися по телебаченню і радіо, у порядку та обсягах, визначених радою.

Представники телебачення, радіо і преси можуть бути акредитовані на весь час повноважень ради. Порядок акредитації визначається радою. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою.

У разі порушення представниками засобів масової інформації законодавства про інформацію або цього Регламенту, рада може позбавити даний ЗМІ у встановленому порядку акредитації на визначений термін.

Стаття 5. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування офіційного сайту ради. При функціонуванні сайту ради повинні бути забезпечені:

- розміщення діючої редакції регламенту ради та положень про постійні комісії ради та інших органів ради;

- технічна можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради;

- розміщення в порядку визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації” проектів рішень;

- розміщення інформації про депутатів, голову, заступника, виконавчий апарат ради, керівників комунальних підприємств, установ, організацій, яка включатиме короткі біографічні відомості, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, дні і місце прийому, контакти для листування звичайною, електронною поштою (за її наявності) та телефонного зв’язку;

- розміщення інформації на офіційному веб-сайті про особисте відвідування пленарних засідань та засідань постійних депутатських комісій депутатами ради;

- розміщення інформації про річні плани роботи ради;

- розміщення звітів голови, заступника, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій ради;

- реальна можливість скористатись електронною приймальнею (направити звернення на адресу службовців ради, депутатів, депутатських фракцій та груп);

- реальна можливість створення електронної петиції та збору підписів в її підтримання.

Стаття 6. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Стаття 7. Районна рада може утворювати тимчасові контрольні комісії у відповідності зі ст. 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Розділ II. Сесія районної ради

 

Стаття 8. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії райради складаються з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій, що проводяться у період між ними.

Стаття 9. Сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.

Для визначення її правомочності беруться дані про реєстрацію депутатів, яка проводиться перед початком пленарного засідання.

Стаття 10. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на пленарному засіданні на початку її засідання, закриття - по завершенні пленарного засідання.

Кожна сесія районної ради починається і завершується виконанням у сесійній залі Державного Гімну України.

Стаття 11. Рішення ради приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу райради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цим Регламентом.

Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів райради, присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 12. Пленарні засідання районної ради проводяться у сесійному залі (м.Житомир, вулиця Лесі Українки,1). При необхідності можуть проводитися виїзні засідання ради.

Голова ради, його заступник, інша особа, яка виконує функції головуючого на засіданні (у випадках, визначених цим Регламентом та законодавством) займають місця за столом поруч з трибуною.

У сесійній залі депутат забезпечується персональним місцем. Запрошені, працівники виконавчого апарату ради, представники засобів масової інформації займають спеціально відведені для них місця.

Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. 

Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Пленарні засідання районної ради та засідання, утворених нею органів, ведуться державною мовою.

(Статтю 12 Регламенту змінено рішенням 20 сесії районної ради 7 скликання від 19.10.2018р. №732)

Стаття 13. Першу сесію новообраної районної ради скликає територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради (дві третини від загального складу ради).

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради у кількості не більше п'яти осіб - представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону та Регламенту ради.

Наступні сесії скликаються головою районної ради, а при його відсутності – заступником голови ради, який виконує обов’язки голови, у міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Сесія може бути скликана за пропозицією не менше як однієї третини від загального складу районної ради, а також голови районної державної адміністрації.

Сесія також скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами, подаються голові ради з зазначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується.

Стаття 14. У разі, якщо голова районної ради або його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради. У цьому випадку рішення про скликання сесії, підписане не менш як однією третиною депутатів, або рішення постійної комісії, підписане її головою, оприлюднюється у порядку встановленому даним Регламентом.

Стаття 15. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної районної ради та питань, які передбачається винести на її розгляд, формування органів районної ради територіальною виборчою комісією створюється робоча група з числа новообраних депутатів ради.

Стаття 16. Розпорядження голови ради про скликання сесії із зазначенням питань, які вносяться на розгляд ради, місця і часу проведення сесії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Житомирської районної ради або у друкованих засобах масової інформації не пізніш, як за десять днів до її відкриття, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії.

       (Статтю 16 Регламенту змінено рішенням 20 сесії районної ради 7 скликання від 19.10.2018р. №732)

     Стаття 17. Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для її проведення. Документи до позачергової сесії надаються депутатам при їх реєстрації. Проекти рішень сесій та інші необхідні документи, направляються депутатам електронною поштою за електронню адресою, наданою депутатом

(Статтю 17 Регламенту змінено рішенням 20 сесії районної ради 7 скликання від 19.10.2018р. №732)

       Стаття 18. Голова, заступник голови районної ради, депутат районної ради бере участь у розгляді, підготовці і прийнятті рішень районної ради за умови самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. Для самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів вищевказаним особам надається слово з місця без запису на виступ.

 

Розділ III. Порядок денний сесії

 

Стаття 19. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться головою районної ради, постійними комісіями, депутатськими фракціями, депутатами районної ради, головою районної державної адміністрації та громадськістю шляхом подання електронної петиції - щодо питань, які належать до повноважень районної ради, не пізніше, як за двадцять п’ять робочих днів до відкриття сесії.

Стаття 20. До порядку денного кожної сесії включаються питання про хід виконання раніше прийнятих рішень і депутатських запитів.

До проекту порядку денного сесії включаються звіти органів, посадових осіб, які рада утворює, обирає, призначає (погоджує призначення), голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із інших питань, а також про здійснення районної держаною адміністрацією делегованих їй радою повноважень.

Стаття 21. Пропозиції щодо внесення питання до порядку денного сесії подаються з проектом рішення та пояснювальною запискою, яка повинна містити юридичне обґрунтування прийняття даного рішення, необхідні прогнози соціально-економічних та інших наслідків його реалізації, до якої у разі потреби може додаватися інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, графіки тощо). Проект рішення подається у письмовій формі та на електронних носіях.

При внесенні пропозицій у порядок денний сесії райдержадміністрацією разом з проектом рішення подаються всі додатки у кількості примірників, що дорівнює загальному складу ради.

Проекти рішень, що вносяться на розгляд ради подаються після їх погодження (візування) авторами проектів та заступниками голови районної державної адміністрації, керівниками управлінь та відділів (в обов’язковому порядку юридичного відділу) районної державної адміністрації, якщо питання стосується її діяльності чи компетенції, керівниками інших державних органів, підприємств, установ чи організацій, яких стосується запропонований проект.

Візи розміщуються на лицьовому боці останнього аркуша проекту (внизу, нижче тексту), якщо проект рішення має додатки, вони візуються авторами проекту. Віза включає: особистий підпис, прізвище особи, яка візує документ, назву посади та дату візування. Заперечення і зауваження зазначених посадових осіб до проектів рішень додаються до них у письмовій формі.

Проекти рішень ради мають бути кваліфіковано підготовленими. Крім короткого об’єктивного аналізу стану справ з питання, яке пропонується до розгляду, вони повинні передбачати конкретні заходи щодо удосконалення роботи у тій чи іншій галузі, усунення наявних недоліків із зазначенням виконавців та реальних строків виконання.

Виклад окремих пунктів, додатків та тексту в цілому проекту рішення повинен бути органічно пов’язаним і не допускати можливості подвійного тлумачення змісту. Обов’язковою складовою частиною рішення є заголовок, який стисло розкриває його зміст. Преамбула проекту рішення, крім мотивів та цілей його прийняття, як правило, повинна містити посилання на відповідний закон або нормативні акти, що регулюють предмет правовідносин, зазначених у рішенні.

Проекти рішень з питань створення, реорганізації, ліквідації суб’єктів господарювання та такі, що можуть призвести до обмеження чи спотворення конкуренції на ринку, подаються при попередньому погодженні з Житомирським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

Проект регуляторного акта не може бути прийнятий, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу або проект регуляторного акту не був оприлюднений.

Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд районної ради, подається до постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності для вивчення та надання у 20-денний термін висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови районної ради постійна комісія районної ради з питань бюджету та комунальної власності може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта із встановленням строків його підготовки.

Відповідальність за якість і законність внесеного проекту рішення чи іншого документа, поданого з проектом рішення, покладається на керівника органу чи депутата, який його вносить.

Водночас з проектом рішення його автором подаються матеріали для розгляду в постійних комісіях, на сесії районної ради, а також пропозиції щодо розсилки рішення, вказавши найменування підрозділу, установи чи організації, якій слід направити документ, та кількість примірників (розсилочний лист).

Усі проекти рішень підлягають обов’язковій перевірці юристами райдержадміністрації та районної ради на відповідність їх чинному законодавству та візуванню.

Заступник голови районної ради візує проекти рішень останнім і при необхідності вносить їх на розгляд президії ради.

Проекти рішень оприлюднюються не пізніше як за двадцять робочих днів до відкриття сесії на офіційному веб-сайті районної ради.

На кожному проекті рішення, який розміщується на офіційному веб-сайті районної ради, зазначається інформація про розробника проекту рішення (назва установи, підприємства, організації, прізвище, ім’я та по батькові відповідальної за підготовку проекту рішення особи, її посада, контактний телефон) та дата розміщення даного проекту рішення на офіційному веб-сайті районної ради.

Проект рішення, внесений депутатом районної ради, опрацьовується відповідними службами протягом десяти робочих днів з дати його подання, якщо інше не зазначено депутатом. Після його доопрацювання депутат має завізувати проект рішення, який розміщується на офіційному веб-сайті районної ради.

Проекти рішень повинні мати вигляд повного документа, зокрема, в ньому мають бути вказані абсолютні цифри і прізвища, ім’я, по батькові осіб, про яких зазначається в проекті рішення.

Стаття 22. У разі, якщо внесена пропозиція до порядку денного не відповідає вимогам даного Регламенту (ст.21), виконавчим апаратом районної ради направляється суб’єкту подання письмове повідомлення з пропозицією усунути встановлені недоліки у певний термін.

Стаття 23. Проект порядку денного готується виконавчим апаратом ради на основі внесених пропозицій з проектами рішень, попередньо може розглядатися президією ради.

Стаття 24. Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше зазначеного терміну або під час сесії, вносяться на розгляд ради після обговорення та підготовки висновку про доцільність їх включення до порядку денного сесії відповідною постійною комісією. Якщо пропозицію до порядку денного сесії внесено під час сесії без відповідного висновку постійної комісії, рада може прийняти рішення про перенесення розгляду цього питання на наступну сесію, або у разі невідкладності питання розглянути його без розгляду постійною комісією. В обох випадках приймається відповідне рішення.

Стаття 25. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до встановлених вимог, обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від їх загального складу.

Стаття 26. Питання затвердженого порядку денного сесії районної ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж передбачено, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням районної ради.

Стаття 27. Рішення про розгляд питань затвердженого порядку ден­ного в іншій послідовності чи про відкладення їх розгляду приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

Стаття 28. Рішення про зміну чи виключення питань із затвердженого порядку денного приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 29. Більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії, районна рада може приймати мотивовані рішення про відкладення розгляду питання затвердженого порядку денного на наступну сесію.

 

Розділ IV. Засідання районної ради

 

Стаття 30. Засідання районної ради (крім першого) відкриває, веде і закриває голова районної ради, а у разі його відсутності - заступник голови районної ради, який виконує обов’язки голови.

У випадку, передбаченому статтею 14 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів районної ради.

Пленарні засідання розпочинаються о 10 годині і закінчуються о 18 годині, з перервою через кожні дві години на 20 хвилин, на обід - 40 хвилин.

Рада може встановлювати й інший час та тривалість засідань і перерв.

Депутатська фракція, група та позафракційні депутати мають при необхідності вимагати дострокової перерви на 10 хвилин не більше двох разів в одному пленарному засіданні.

Стаття 31. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. У разі відсутності необхідної кількості депутатів, голова ради оголошує засідання таким, що не відбулося, і визначає подальший порядок роботи. За розпорядженням голови ради проведення сесії переноситься на інший час.

Стаття 32. Реєстрація депутатів, які прибули на пленарне засідання, проводиться за допомогою автоматизованої електронної Системи «Рада Голос» у режимі: «Реєстрація».

Після оголошення про початок реєстрації, на табло відображення з’являється таймер з зворотнім відліком та списком депутатів.

Кожен із присутніх депутатів упродовж 20 секунд реєструється для участі у засіданні шляхом одноразового натискування на кнопку «За».

Прізвище кожного із депутатів, хто проголосував (зареєструвався) одразу підсвічується на всіх табло візуалізації. При зарахуванні голосу системою на персональному пульті депутата спалахує сигнальний світлодіод.

Реєстрація депутатів районної ради у місці проведення пленарного засідання, не обладнаного електронними засобами, а також у разі неспрацьовування електронної системи голосування, проводиться працівниками виконавчого апарату ради за реєстраційним списком (додаток 1 до Регламенту), перед початком засідання за столами реєстрації, шляхом проставлення депутатом ради особистого підпису навпроти свого прізвища у такому списку (далі – Реєстр). Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні для оголошення кількості зареєстрованих депутатів ради.

Депутат районної ради, що прибув на пленарне засідання ради, зобов’язаний пройти зазначену вище процедуру реєстрації.    

У разі потреби, може проводитися перереєстрація депутатів у ході проведення пленарного засідання сесії ради.

(Стаття 32 Регламенту районної ради 7 скликання викладена в новій редакції рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017р.№ 334)

 

Стаття 33. Головуючий на пленарному засіданні ради:

відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви у засіданнях райради;

вносить на обговорення запропоновані проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів їх внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

організовує розгляд питань;

оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного виступаючого;

створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

ставить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує дотримання Регламенту райради всіма присутніми на засі­данні;

робить офіційні та інші повідомлення;

вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;

здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Під час доповіді, співдоповіді, виступу в дебатах головуючого, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні, засідання веде заступник голови ради (у разі його відсутності, рада, за пропозицією голови ради, обирає тимчасового головуючого з числа депутатів ради).

Стаття 34. На час роботи сесії функції та повноваження секретаріату сесії здійснюються виконавчим апаратом районної ради (організація ведення протоколу засідання, запис бажаючих виступити, реєстрація звернень депутатів, їх запитів, заяв і пропозицій, забезпечення опрацювання звернень громадян, що надходять на адресу сесії).

Стаття 35. Запис на виступ з трибуни проводиться у порядку черговості надходження пропозицій після оголошення головуючим питання, яке внесене на обговорення. Головуючий за погодженням з присутніми депутатами районної ради може визначити черговість виступаючих.

Депутат може відмовитися від свого запису на виступ або передати слово іншому депутату.

Без запису на виступ з місця може надаватися слово для обґрунтування пропозицій або поправок, внесених у письмовій формі, якщо на цьому наполягає депутат.

Без запису на виступ з місця за усним зверненням перед оголошенням припинення обговорення надається слово: з мотивів голосування, для репліки, для оголошення процедурного питання, для внесення окремої думки депутата.

Запрошені можуть виступати на сесії за згодою більшості від присутніх на сесії депутатів.

Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики.

Стаття 36. Для організації пленарного засідання головуючий має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиція ставиться на голосування першою.

Стаття 37. На засіданнях районної ради за запрошеннями можуть бути присутніми народні депутати України, депутати Житомирської обласної ради, голова районної державної адміністрації, його заступники, керівники державних органів, місцевих рад, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, а також інші особи.

Запрошені повинні утримуватися від публічних виявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією, висловлювати своє ставлення до виступу оплесками, вигуками чи в інший спосіб, зобов’язані дотримуватися порядку і підкорятися головуючому. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.

Стаття 38. При представленні на пленарному засіданні ради проекту регуляторного акта постійна комісія районної ради з питань бюджету та комунальної власності доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Розділ V. Прийняття рішень

 

Стаття 39. Рішення районної ради приймаються на пленарному засіданні після їх обговорення.

Рішення районної ради можуть прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

У період між сесіями голова ради шляхом видання розпоряджень вирішує питання згідно з чинним законодавством та дорученнями ради.

Розпорядження голови ради, прийняті з питань, доручених йому радою, підлягають затвердженню на черговій сесії ради.

Стаття 40. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті ради, де розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

(Стаття 40 Регламенту районної ради 7 скликання викладена в новій редакції рішенням 3 сесії районної ради 7 скликання від 27.01.2016 р. №38)

Стаття 41. Голосування здійснюється депутатами особисто у залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

Стаття 42. Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено пізніший строк введення цих рішень в дію.

Стаття 43. Відкрите голосування здійснюється за допомогою Системи «Рада Голос» у режимі фіксації волевиявлення депутатів.

На час роботи сесії для проведення підрахунку голосів районна рада утворює з числа депутатів лічильну комісію сесії у кількості трьох осіб.

Лічильна комісія сесії слідкує за процесом голосування, а після його завершення у випадку проведення голосування Системою «Рада Голос» візує протокол поіменного голосування.

У разі неспрацьовування електронної системи голосування, або проведення пленарного засідання у місці, не обладнаного електронними засобами, Лічильна комісія сесії проводить підрахунок голосів депутатів, поданих за ту чи іншу пропозицію чи рішення сесії. Підрахунок голосів депутатів при поіменному голосуванні здійснюється шляхом внесення результатів голосування по кожному з питань до Форми 1-ПГ. У період пленарного засідання при необхідності лічильна комісія сесії проводить перереєстрацію депутатів, що беруть участь у роботі сесії.

(Стаття 43 Регламенту районної ради 7 скликання викладена в новій редакції рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017р. № 334)

Стаття 44. Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів з числа депутатів відкритим голосуванням обирається лічильна комісія у кількості, що визначається радою. До неї не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу органів, що обираються, чи призначаються (затверджуються) на відповідні посади шляхом таємного голосування.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

Стаття 45. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості.

У бюлетені повинні бути зазначені пропозиції з питання, по якому проводиться голосування. Праворуч навпроти кожної пропозиції розміщується порожній квадрат. У кінці переліку пропозицій міститься запис: «Не підтримую жодної пропозиції». Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.

При виборах (призначенні, затвердженні) посадових осіб до бюлетеня включаються в алфавітному порядку всі запропоновані кандидатури із зазначенням прізвища, імені та по батькові. Праворуч навпроти прізвища кожного кандидата розмішується порожній квадрат. У кінці переліку прізвищ кандидатів міститься запис: «Не підтримую жодного кандидата». Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.

Стаття 46. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення установлюються лічильною комісією і оголошуються її головою.

Стаття 47. Для проведення таємного голосування лічильна комісія використовує загальний список депутатів ради.

При видачі кожному зареєстрованому депутату районної ради, за пред'явленням посвідчення, членами лічильної комісії видається один бюле­тень для голосування з поставленого питання чи виборів (призначення, затвердження) посадової особи. При отриманні виборчого бюлетеня кожен із депутатів у зазначеному вище списку навпроти свого прізвища ставить особистий підпис.

Заповнення бюлетенів здійснюється депутатом у місці, відведеному для таємного голосування.

У бюлетені для голосування депутат робить у квадраті навпроти пропозиції, яку він підтримує, або прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку «плюс» (+) або іншу, яка дає однозначну відповідь про його волевиявлення.

Депутат може голосувати тільки за одну пропозицію або за одного кандидата. У разі, коли він не підтримує жодної пропозиції або жодного кандидата, робиться відповідна позначка у квадраті навпроти слів: «Не підтримую жодної пропозиції» або «Не підтримую жодного кандидата».

Стаття 48. Заповнений бюлетень голосуючий опускає у виборчу скриньку, попередньо опечатану членами лічильної комісії.

Стаття 49. Недійсними вважаються бюлетені:

невстановленого зразка;

в яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

в яких зроблено позначки у квадратах навпроти більш, як однієї пропозиції або прізвищ більш, як одного кандидата.

Стаття 50. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії.

(Стаття 51 Регламенту районної ради 7 скликання виключена рішенням 3 сесії районної ради 7 скликання від 27.01.2016 р. №38)

Розділ VI. Порядок надання слова

 

Стаття 52. Час, який надається для доповіді, визначається районною радою за проханням доповідача.

Для співдоповіді надається до 20 хвилин, для заключного слова до 10 хвилин.

Виступаючим у дебатах надається до 7 хвилин.

Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій і довідок, внесення поправок надається до 3 хвилин.

Заяви про надання слова для виступу в обговоренні питань порядку денного подаються депутатом ради у письмовій, усній формі або шляхом запису на виступ за допомогою Системи «Рада Голос» після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до обговорення питання.

(Стаття 52 Регламенту районної ради 7 скликання доповнена абзацом рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017р. № 334)

Стаття 53. Якщо виступ депутата повторює те, що вже виголошували інші під час обговорення питання, що розглядається, і головуючий на засіданні вважає, що районна рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до нього з проханням скоротити виступ.

Стаття 54. Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Стаття 55. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, установленої на підставі їхніх заяв про надання слова, або за погодженням з присутніми депутатами може визначати іншу черговість виступаючих.

У необхідних випадках головуючий за згодою ради може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни. Головуючий на сесії має право в будь-який час надати слово для виступу голові постійної комісії, якщо його уповноважила відповідна комісія виступити від її імені.

Стаття 56. Голова ради, його заступник мають право у будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, але не більше двох разів з одного питання на одному і тому ж засіданні. Таке ж право має голова районної державної адміністрації з питань, що стосуються діяльності райдержадміністрації.

Продовження доповідей, виступів понад встановлений регламентом сесії час проводиться тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

Стаття 57. З процедурних питань, тобто з питань, які стосуються порядку організації пленарного засідання ради і не потребують обговорення, головуючий надає слово поза чергою.

Стаття 58. Рада може прийняти рішення про позбавлення права виступу депутата на період обговорення певного питання або на період засідання сесії за порушення депутатської етики і культури поведінки.

Стаття 59. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються стисло і чітко.

Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не задаються.

Стаття 60. Припинення дебатів проводиться за рішенням ради, яке приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загального складу присутніх на сесії депутатів ради. Після припинення дебатів доповідачі і співдоповідачі мають право виступити із заключним словом.

 

Розділ VII. Порядок голосування пропозицій

 

Стаття 61. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з обговореного питання.

Стаття 62. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про спосіб голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.

Стаття 63. На голосування ставиться проект рішення за основу і після його прийняття усі пропозиції і поправки, внесені депутатами у ході обговорення питання і подані у письмовій формі через секретаріат сесії.

Стаття 64. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо він нечітко сформульований або не стосується питання, що обговорюється, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений районною радою текст.

Стаття 65. У разі, коли дві або більше пропозиції, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, проводиться голосування пропозицій у порядку їх внесення.

Стаття 66. Якщо серед альтернативних є пропозиція, внесена депутатською комісією, вона ставиться на голосування після пропозиції голови районної ради.

Стаття 67. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх автор.

Стаття 68. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує голосування щодо нього.

Після закінчення голосування головуючий оголошує результати голосування (за даними Системи «Рада Голос» або попередньо озвучені лічильною комісією, у випадках, визначених даним Регламентом).

(У статті 68 Регламенту районної ради 7 скликання другий абзац викладений в новій редакції рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017р. № 334)

Стаття 69. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

При голосуванні по кожному питанню кожен зареєстрований депутат ради має один голос і подає його: або «За» рішення чи пропозицію, або «Проти», чи утримується при голосуванні.

Якщо має місце конфлікт особистих інтересів, депутат ради має змогу не голосувати. У підсумковому поіменному протоколі таке волевиявлення фіксується як: «Не голосував».

Відкрите голосування із застосуванням Системи «Рада Голос» здійснюється депутатами особисто під час пленарного засідання в залі засідання персональними електронними пультами. =

Для забезпечення роботи Системи «Рада Голос», за кожним депутатом закріплюється персональний пульт для голосування з унікальним ідентифікатором, що розпізнається програмою Системи «Рада Голос» як персональний електронно-цифровий підпис. Список закріплення депутатів за відповідним персональним пультом долучається до протоколу засідання.

Після оголошення про початок голосування на табло відображення з’являється таймер з зворотнім відліком та списком депутатів. Паралельно звучить звуковий супровід. З цього моменту у кожного зареєстрованого депутата є 20 секунд для здійснення волевиявлення. Кожен пульт має три кнопки: «За» (зеленого кольору), «Проти» (червоного кольору) і «Утримався» (жовтого кольору). Для реалізації волевиявлення депутату досить протягом вказаного часу один раз натиснути на обраний варіант голосування. Прізвище кожного, хто проголосував одразу підсвічується на всіх табло візуалізації. Також, при зарахуванні голосу системою на персональному пульті депутата спалахує сигнальний світлодіод.

Якщо має місце конфлікт особистих інтересів, депутат ради має змогу не голосувати. Для цього досить протягом часу відведеного для голосування не натискати на жодну кнопку. У підсумковому поіменному протоколі таке волевиявлення фіксується як: «Не голосував».

Видача пультів для голосування депутатам районної ради здійснюється працівниками виконавчого апарату перед початком пленарного засідання згідно персонального ідентифікатора під особистий підпис кожного депутата.

 

Кожен зареєстрований депутат бере участь у голосуванні особисто і не має права передавати свій персональний пульт будь-кому, у т.ч. голові фракції, іншому депутату, іншим третім особам. Відповідно, ніхто не має права голосувати чужим персональним пультом.

Одразу після завершення голосування, система «Рада Голос» автоматично визначає:

1)        число депутатів, що брали участь у голосуванні (згідно з зареєстрованими в базі даних депутатів);

2)        кількість голосів «За», «Проти», «Утримався», а також тих, що не голосували;

3)        стан рішення за результатами голосування: прийнято чи відхилено.

Зведені і поіменні результати волевиявлення демонструються на засобах відображення, розташованих у залі засідання ради та оголошуються головуючим на пленарному засіданні.

Одразу після оголошення результатів друкується протокол поіменного голосування, який візується лічильною комісією засідання, та є невід'ємною частиною протоколу сесії.

Якщо після визначення результатів голосування від депутата надходить заява про неправильність його волевиявлення, зафіксованого електронною системою, у результаті помилкового натиснення депутатом не тієї кнопки, або збою в роботі пульта, та визнання вирішальності даного голосу у прийнятті рішення ради, вноситься пропозиція про проведення повторного голосування по даному рішенні чи пропозиції.

Пульти для голосування є персональними засобами голосування кожного депутата, але належать до власності районної ради. Депутат не має права виносити пульт за межі сесійної зали. Перед тим, як залишити зал проведення пленарного засідання, депутат зобов’язаний передати персональний пульт для голосування на збереження уповноваженому представнику виконавчого апарату районної ради. Після повернення депутата до зали проведення пленарного засідання уповноважений представник виконавчого апарату повертає йому персональний пульт для голосування під особистий підпис депутата.

Після закриття пленарного засідання пульти для голосування кожним депутатом передаються уповноваженому представнику виконавчого апарату районної ради під особистий підпис кожного депутата та підпис особи, що прийняла пульт на зберігання.

У міжсесійний період пульти разом з програмними компонентами Системи «Рада Голос» знаходяться на відповідальному зберіганні у виконавчому апараті районної ради.

Для забезпечення надійної роботи Системи «Рада Голос», формується технічний резервний фонд з трьох пультів. Для забезпечення публічності і прозорості проведення голосувань, запасні пульти закріплені за іменами: «Резерв 1», «Резерв 2», «Резерв 3».

У разі непрацездатності власного персонального пульту, депутат звертається із заявою до головуючого, щодо видачі йому пульту з технічого резервного фонду. Цей факт фіксується у протоколі з зазначенням прізвища, імені та по батькові депутата і прив`язки до резервного пульта: або «Резерв 1», або «Резерв 2», або «Резерв 3».

(Стаття 69 Регламенту районної ради 7 скликання доповнена текстом рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017р. № 334)

Стаття 70. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених в статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Якщо рішення не прийняте, воно може бути поставлене на повторне голосування тільки тоді, як рада прийме рішення щодо повторного голосування.

Повторне голосування внесеної пропозиції або проекту рішення допускається лише один раз, якщо радою не буде прийнято інше рішення.

Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення оформляється протокольним рішенням.

Стаття 71. Завершальну роботу по редагуванню рішень ради з урахуванням пропозицій і зауважень, внесених до них депутатами на сесії, здійснюють голова ради, заступник голови, постійні комісії, секретаріат сесії та юрист виконавчого апарату ради. Рішення ради набирають чинності з моменту їх прийняття на сесії, якщо радою не встановлено іншого терміну введення цих рішень у дію. Рішення районної ради розміщуються на офіційному Веб-сайті районної ради не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження та надсилаються відповідним посадовим особам, районній державній адміністрації, її відділам, службам та управлінням, іншим органам, підприємствам, установам, організаціям.

 

Розділ VIII. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

 

Стаття 72. На засіданнях районної ради виступаючий не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити виступаючого про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

Стаття 73. Якщо депутат виступає без дозволу головуючого на засіданні, головуючий позбавляє депутата права на виступ.

Стаття 74. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова.

Стаття 75. Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати виступаючим діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час для виступу депутата на термін, на який виступ його переривався, якщо це не пов'язано із застосуванням до нього заходів впливу, передбачених статтею 69 цього Регламенту.

Стаття 76. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

Стаття 76-1. Повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої статті 59-1 «Конфлікт інтересів» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання зазначеним у ній особам (голові, заступнику голови, депутатам Житомирської районної ради) консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, відповідно до рішення районної ради здійснює постійна комісія районної ради з питань законності, правопорядку і прав людини, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та місцевого самоврядування.

Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності голови, заступника голови, депутатів Житомирської районної ради визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.

(Регламент районної ради 7 скликання доповнений статтею 76-1 рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017 р. № 327).

 

Розділ IX. Протокол засідання ради

 

Стаття 77. Засідання ради протоколюються. Ведення протоколу засідань районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.

Протоколи засідань райради підписує головуючий на засіданні.

У протоколі засідання районної ради зазначається:

-  його порядковий номер (у межах календарного року);

-  дата проведення засідання;

-  кількість депутатів, присутніх на засіданні;

-  список запрошених, що взяли участь у роботі сесії;

-  прізвища головуючого і виступаючих;

-  лічильна комісія;

-  питання порядку денного, внесені на розгляд;

-  усі внесені на голосування питання;

-  повні результати голосування: кількість голосів, поданих «За», «Проти», «Утримались», «Не приймали участі у голосуванні»;

-  прийняті рішення.

Реєстраційний список депутатів, присутніх на засіданні, результати поіменного голосування (Форма 1-ПГ) додаються до протоколу сесії і є його невід’ємною частиною.

(Абзац 3 статті 77 викладено в новій редакції рішенням 3 сесії районної ради 7 скликання від 27.01.2016 р. №38)

Оригінали протоколів сесій районної ради зберігаються у виконавчому апараті районної ради упродовж 5 років з дати проведення сесії після чого передаються до архівного відділу Житомирської районної державної адміністрації для постійного зберігання.

Якщо сесія районної ради триває кілька днів, протоколи засідань складаються за кожний день окремо і нумеруються згідно поточної нумерації протоколів сесій. В окремих випадках на кілька засідань оформляється один протокол, у якому засідання розмежовуються їх датами.

Протоколи пленарних засідань районної ради складаються у повній формі, у яких фіксується інформація по суті обговорюваного питання. Інформація, що не стосується суті обговорюваного питання та якщо її зміст не впливає на ухвалення рішення, до протоколу не заноситься.

Протокол сесії (пленарного засідання) районної ради оформлюється протягом 30 днів після його проведення.

(Статтю 77 Регламенту доповнено рішенням 15 сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2017р. №528)

 

Стаття 78. Засідання районної ради фіксується на диктофоні. Аудіозапис засідань здійснює виконавчий апарат райради.

 

Стаття 79. Аудіозапис засідання районної ради зберігається протягом строку здійснення повноважень районної ради 7 скликання.

(Стаття 79Регламенту викладена в новій редакції рішенням 15 сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2017р. №528)

 

Стаття 80. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», крім інформації у протоколах закритих засідань, доступ до якої обмежено районною радою при дотриманні сукупності таких вимог:

  1. 1)виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
  2. 2)розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
  3. 3)шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

 

 

Розділ X. Депутат районної ради

 

Стаття 81. Порядок діяльності депутатів районної ради визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України і цим Регламентом.

Депутат зобов'язаний додержуватися Регламенту районної ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів.

Стаття 82. Депутат забезпечується персональним місцем у залі засідань районної ради і зобов'язаний бути на цьому місці під час пленарних засідань ради.

Стаття 83. Кожен депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат може брати участь у роботі інших органів ради з правом дорадчого голосу.

Стаття 84. Депутат районної ради має право:

-  обирати і бути обраним до органів районної ради;

-  пропонувати питання для розгляду районною радою та її органами;

-  вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання районної ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

-  вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

-  вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються районною радою або її органами, поправки до них;

-  висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних районною радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

-  брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

-  вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні районної ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних районній раді, а також з питань, що входять до компетенції районної ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території району;

-  порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

-  виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

-  оголошувати на засіданнях районної ради та її органів у встановленому радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

-  об’єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські фракції, депутатські групи, які діють відповідно до Регламенту ради;

-  брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань та прийнятті рішень, що зачіпають інтереси виборців його виборчого округу чи територіальної громади, від яких його обрано, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться на території району;

-  має інші права, передбачені чинним законодавством, Регламентом та рішеннями ради.

Стаття 85. Депутат районної ради бере участь у засіданнях ради та її органів, виконує доручення районної ради та її керівництва, що є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

Стаття 86. Депутат зобов'язаний зареєструватися (у порядку визначеному цим Регламентом) і бути присутнім на засіданні районної ради та тих її органів, до яких його обрано.

Відсутність депутата на засіданнях районної ради і тих її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

Депутат не має права ухилятися від голосування, у тому числі й таємного, за винятком його відсутності на засіданні ради.

Стаття 87. Депутат районної ради з обговорюваного на сесії питання може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання райради чи її органу, в якому він бере участь.

Стаття 88. Депутат, який не може взяти участь у засіданні райради, повинен завчасно, із зазначенням причини повідомити про це голову районної ради через виконавчий апарат райради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії - голову цієї комісії.

Питання про відсутність депутатів без поважних або невідомих причин на засіданнях ради, її органів з’ясовуються постійною комісією з питань законності, правопорядку і прав людини, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та місцевого самоврядування. На вимогу комісії депутат зобов’язаний дати пояснення причин своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує сесію ради, у разі потреби вносить пропозиції щодо впливу на депутатів.

Стаття 89. Депутат районної ради є відповідальним перед виборцями і їм підзвітний.

Депутат райради зобов'язаний:

- підтримувати зв'язок з виборцями, відповідною територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території;

- не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших районних програм, районного бюджету, рішень ради і доручень виборців;

- брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу;

- вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню
участь у їх вирішенні;

- визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому
виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

Депутат районної ради, який не виправдав довір'я виборців,
може бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому чинним
законодавством порядку.

Стаття 89-1. Депутат ради у своїй діяльності та при підготовці і ухваленні рішень радою зобов’язаний дотримуватися вимог чинного антикорупційного законодавства, вживати заходів щодо запобігання у своїй діяльності корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

(Регламент районної ради 7 скликання доповнений статтею 89-1 рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017 р. № 327).

 

Розділ XI. Депутатські запити і депутатські запитання

 

Стаття 90. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата районної ради до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території району, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Запити оголошуються у кінці пленарного засідання головою ради або заступником голови ради.

Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні районної ради.

Стаття 91. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

Облік і контроль за розглядом депутатських запитів здійснює виконавчий апарат районної ради.

Стаття 92. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше чверті присутніх на засіданні депутатів районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 93. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом районної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Запитання може бути письмовим або усним. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради, або дано депутату районної ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 94. Депутатський запит чи депутатське звернення підлягає озвученню на початку роботи пленарного засідання сесії для надання йому більшого інформаційного супроводу.

Про результати розгляду депутатських запитів, з яких ухвалені рішення на сесії, та депутатських звернень, що надійшли у міжсесійний період, виконавчим апаратом готується узагальнена письмова інформація та доводиться до депутатів районної ради на черговому пленарному засіданні ради.

 

Розділ XII. Депутатські групи та депутатські фракції

 

Стаття 95. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися у депутатські групи.

Депутати об'єднуються у депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

Членство депутата у депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

Депутатська група утворюється на зборах депутатів у складі не менше 5 чоловік, зі складу яких обирається особа, яка очолює цю групу.

У разі, коли склад депутатської групи скорочується нижче встановленої кількості, вона головою ради оголошується розпущеною.

Стаття 96. Депутатські фракції районної ради формуються депутатами районної ради на партійній основі.    

Стаття 97. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Голова ради і його заступник не входять до складу жодної депутатської групи чи фракції.

Про вихід з депутатської групи, фракції депутат письмово повідомляє її керівника.                        

Порядок роботи депутатської групи, фракції, умови вступу депутата до депутатської групи, фракції, його виходу чи виключення зі складу визначається самою депутатською групою, фракцією.

Стаття 98. Депутатські групи, фракції реєструються районною радою. Умовою їх реєстрації є надходження до районної ради, її виконавчого апарату підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про сформування депутатської групи чи фракції з зазначенням її назви, мети, персонального складу та партійної належності, а також їх уповноважених представників. На наступному після реєстрації депутатської групи, фракції засіданні ради головуючий інформує депутатів про їх сформування, кількісний склад та уповноважених представників.

Про зміни у складі депутатських груп, фракцій їх уповноважені представники повідомляють письмово голову ради і це повідомлення оголошується на черговій сесії ради.

Стаття 99. Утворення депутатських груп та фракцій, їх реорганізація, утворення нових можуть проводитися протягом усього періоду повноважень районної ради.

Стаття 100. Депутатські групи, фракції не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

Стаття 101. Депутатські групи та фракції мають право:

- на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях ради;

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

- при необхідності вимагати дострокової перерви для обговорення питання і визначення позиції фракції, групи;

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для вирішення питань територіальних громад Житомирського району;

- здійснювати інші права, передбачені Законами України.

Стаття 102. Депутатські групи, фракції проводять свої засідання відкрито і гласно у приміщеннях районної ради.

Стаття 103. Депутатська група, фракція, за ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів.

Стаття 104. Жодна депутатська група, фракція не має права виступати від імені районної ради або мешканців району.

Стаття 105. За зверненням повноважного представника депутатської групи, фракції до голови ради і його відповідного доручення виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

Стаття 106. Депутатські групи, фракції мають право висвітлювати інформацію про свою діяльність через засоби масової інформації згідно з чинним законодавством.

 

 

Розділ XIII. Постійні комісії районної ради

 

Стаття 107. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 108. Постійні комісії обираються радою на строк повноважень ради у складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури вирішуються відповідною комісією.

Депутат районної ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій. Усі члени комісії мають рівні права.

Кількісний склад кожної з постійних комісій не може перевищувати 11 осіб.

(Стаття 108 розділу XIII. Постійні комісії районної ради доповнено реченням рішенням 15 сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2017р. №528)

Стаття 109. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.

Стаття 110. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

Стаття 111. У разі необхідності можуть бути створені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

Стаття 112. Після обрання голів постійних комісій обирається персональний склад членів постійної комісії.

Стаття 113. Члени постійних комісій районної ради обираються за списком без обговорення шляхом відкритого голосування.

Стаття 114. Постійні комісії за дорученням районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань; виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями   на   їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 115. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань, а також готують висновки щодо дострокового припинення контракту, або звільнення у разі неналежного виконання своїх обов’язків та порушення законодавства.

Стаття 116. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності - заступником або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головуючим на засіданні і секретарем комісії.

У разі відсутності на засіданні секретаря комісії, комісія, більшістю голосів від присутніх на засіданні, зі свого складу обирає тимчасового секретаря засідання.

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», крім інформації у протоколах, висновках та рекомендаціях закритих засідань, доступ до якої обмежено районною радою при дотриманні сукупності таких вимог:

  1. 1)виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
  2. 2)розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
  3. 3)шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Протоколи засідань постійних комісій оформляються протягом 15 календарних днів та складаються у стислій формі, де у частині розгляду питань порядку денного фіксуються лише питання, що розглядаються, та прийняті щодо них рішення, за винятком випадків, коли інформація по суті обговорюваного питання впливає на ухвалення рішення (вносяться доповнення до проектів рішень, зміни тощо).

Засідання постійних комісій районної ради фіксується на диктофоні. Аудіозапис засідань здійснює виконавчий апарат районної ради. Аудіозаписи засідань зберігаються до закінчення роботи районної ради 7 скликання.

(Стаття 116 Регламенту доповнено абзацом реченням рішенням 15 сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2017р. №528)

Стаття 116 Регламенту доповнено абзацом рішенням 20 сесії районної ради 7 скликання від 19.10.2018р. №732)

Стаття 117. Засідання постійної комісії скликається головою комісії у міру необхідності і є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

Стаття 118. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею.

Стаття 119. Жодна постійна комісія не має права виступати від імені районної ради.

Стаття 119-1. Постійні комісії здійснюють зовнішній контроль за депутатами та посадовими особами виконавчого апарату Житомирської районної ради, зайнятими у підготовці проектів рішень районної ради щодо умов та інших питань оплати праці керівництва та працівників виконавчого апарату районної ради, з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає при підготовці проектів рішень районної ради з даних питань.

Зовнішній контроль полягає у розгляді постійними комісіями проектів рішень із зазначених вище питань на своїх засіданнях, винесенні висновків та рекомендацій щодо проектів цих рішень районної ради, перевірці проектів рішень районної ради, стану та результатів виконання розробниками завдань з підготовки проектів рішень, вчиненні ними дій, змісту проектів рішень, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів, вивченні та врахуванні думки і пропозицій громадськості за результатами оприлюднення зазначених проектів рішень районної ради та їх обговорення.

(Регламент районної ради 7 скликання доповнений статтею 119-1 рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017 р. № 327).

 

Розділ XIV. Тимчасові контрольні та спеціальні комісії районної ради

 

Стаття 120. Районна рада може утворювати, коли визнає за необхідне, тимчасові контрольні та спеціальні комісії для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування, а також для розробки, попереднього розгляду та доопрацювання проектів рішень ради.

Тимчасова комісія завжди є головною комісією з питання, для підготовки якого вона утворена.  

Стаття 121. Питання про утворення тимчасової комісії вноситься окремим пунктом до порядку денного сесії.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради вважається прийнятим якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. 

Рішення районної ради про утворення тимчасової комісії повинно зазначати: назву комісії, завдання комісії, кількісний склад комісії, обраного районною радою голову (співголів) комісії, персональний склад членів комісії, термін діяльності комісії.

В окремих випадках рада при прийнятті рішення про утворення тимчасової комісії може доручати голові районної ради у разі необхідності вносити зміни до її персонального складу та встановлення завдань комісії.

Стаття 122. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти,   експерти,   інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Тимчасова комісія у визначений районною радою термін подає райраді письмову доповідь про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти документів, які поширюються серед депутатів.

За наслідками обговорення результатів роботи тимчасової комісії у постійних комісіях та на пленарному засіданні районна рада приймає щодо неї остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

Стаття 123. Повноваження тимчасової комісії автоматично припиняються з прийняттям районною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Розділ XV. Голова районної ради

 

Стаття 124. Повноваження голови районної ради починаються після обрання його таємним голосуванням на сесії ради.

Голова районної ради здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих та нормативно-правових актів України, Регламенту ради.

Стаття 125. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, визначених абзацом другим даної статті та/або Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови ради.

Голова ради може бути звільненим з посади районною радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради. Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення ним повноважень депутата районної ради. Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень голови ради.

Зазначені повноваження голови ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 126. Голова звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менше як третини депутатів - у визначений радою термін.

Стаття 127. Голова за посадою очолює виконавчий апарат ради.

Стаття 128. Голова ради у межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

Розділ XVI. Порядок обрання голови районної ради

 

Стаття 129. Голова районної ради обирається на сесії з числа її депутатів на строк повноваження ради. Висування кандидатур на посаду голови не обмежується.

Обрання голови ради проводиться таємним голосуванням. Голова ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 130. Якщо на посаду голови ради балотувалось більше двох кандидатів і жоден з них не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.

Стаття 131. Якщо в результаті голосування жоден з кандидатів не отримав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуванням кандидатів. При цьому можуть висуватися як нові, так і попередні кандидатури.

 

Розділ XVII. Заступник голови районної ради

 

Стаття 132. Районна рада обирає на строк її повноважень з числа депутатів заступника голови ради. Повноваження щодо внесення кандидатури на посаду заступника належить голові ради. Голова ради представляє одного кандидата.

Стаття 133. Заступник голови ради веде роботу за дорученням голови ради, у разі відсутності голови ради здійснює його повноваження на підставі розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.

Стаття 134. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням районної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

 

Розділ XVIII. Порядок обрання заступника голови районної ради

 

Стаття 135. Заступник голови районної ради обирається в порядку, встановленому даним Регламентом для обрання голови ради.

Стаття 136. Якщо кандидатура на посаду заступника голови районної ради не одержала підтримки більшості депутатів від загального складу ради, голова ради пропонує сесії іншу кандидатуру, по якій проводиться нове голосування. При цьому голова ради має право вносити на повторне голосування ту ж саму кандидатуру.

 

Розділ XIX. Взаємодія районної ради

з районною державною адміністрацією

 

Стаття 137. У разі розгляду райдержадміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна повідомити про це районну раду.

Стаття 138. Органи та посадові особи районної ради мають право звернутися до суду з позовом про визнання нечинними актів райдержадміністрації та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб районної ради.

 

Стаття 139. Районна державна адміністрація є підзвітною районній раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, підзвітна і підконтрольна у частині повноважень, делегованих їй районною радою, і також у виконанні рішень ради з цих питань.

Стаття 140. Районна рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові районної державної адміністрації.

 

Розділ XX. Президія районної ради

 

Стаття 141. Президія районної ради утворюється відповідно до статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на строк повноважень ради.

Стаття 142. До складу президії ради входять: голова ради, його заступник, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп та фракцій. У роботі президії можуть брати участь працівники виконавчого апарату районної ради.

Стаття 143. Засідання президії ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів від загального складу.

Стаття 144. При необхідності на засідання президії районної ради запрошуються представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, а також інші особи.

Стаття 145. Порядок організації роботи президії районної ради визначається цим Регламентом та Положенням про президію, що затверджується радою.

Стаття 146. Президія районної ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради та інших органів.

 

Розділ XXI. Порядок формування виконавчого апарату районної ради

 

Стаття 147. Виконавчий апарат ради утворюється відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування». Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови районної ради. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України та іншими законодавчими актами.

Штатний розклад та кошторис витрат апарату затверджує голова районної ради.

Стаття 148. Працівники виконавчого апарату призначаються на посади і звільняються з посад головою районної ради відповідно до вимог чинного законодавства України щодо служби в органах місцевого самоврядування.

Стаття 149. Виконавчий апарат ради у своїй діяльності керується чинним законодавством та Положенням про виконавчий апарат, що затверджується головою ради.

Додаток 1
до Регламенту Житомирської районної ради сьомого скликання

 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ СПИСОК

депутатів Житомирської районної ради


з/п

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові (за наявності) депутата

Особистий підпис

1.

*

 

**

* - перелічується загальний склад депутатів, що набули повноваження в результаті обрання до Житомирської районної ради (в алфавітному порядку із зазначенням прізвища, власного імені (усі власні імена), по батькові (за наявності));
** - місце для проставлення особистого підпису депутата.

 

Форма 1-ПГ

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

___ __________ 20__ р. ( ___ сесія 7 скликання)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(питання/пропозиція, що виноситься на голосування)

 

Режим голосування

1/2 загального складу ради

1/3 загального складу ради

(необхідне підкреслити)

Загальний склад ради

36 депутатів

Всього зареєстровано

 

За

 

Проти

 

Утрималися

 

Не голосували

 

Рішення

(Прийняте (одноголосно/більшістю голосів), не прийняте)

 

Список депутатів


з/п

Прізвище, ініціали

депутата

За

Проти

Утримався

Не голосував

Відсутній

1

Баранюк О.О.

 

       

2

Білецький О. М.

 

       

3

Вербило Л. В.

         

4

Голік Т. І.

 

 

 

 

 

5

Гребенюк М.М.

 

       

6

Гребенюк О.П.

 

       

7

Гречко А. К.

 

       

8

Давидов А. В.

 

       

9

Дєньга В. А.

 

       

10

Журавель Г.М.

 

       

11

Загладько В. М.

 

       

12

Карчевський Р.А.

         

13

Кліменко В.М.

 

 

 

 

 

14

Козел В. В.

 

       

15

Котвицький С.В.

         

16

Крутій С. Г.

 

 

 

 

 

17

Лихотворик А.П.

 

 

 

 

 

18

Медведюк О.В.

 

       

19

Михайлов А.М.

 

       

20

Мусійчук Р. М.

 

       

21

Назарчук А. Л.

 

       

22

*

         

23

Нижник В. Т.

         

24

Оржехівський В.М.

 

       

25

Парфентієва Т.М.

         

26

Попов В.Г.

 

 

 

 

 

27

Приставський М. М.

 

       

28

Рєбдєв Я. А.

 

 

 

 

 

29

Рожко В. О.

 

 

 

 

 

30

*Станіславов О.В.

 

 

 

 

 

31

Стах В. М.

 

       

32

Томілкіна В. П.

 

 

 

 

 

33

Уницький С.О.

 

 

 

 

 

34

Фещук Л. П.

         

35

Шахова О. П.

 

       

36

Якимець А. В.

 

       

*(Форма 1-ПГ Регламенту районної ради 7 скликання змінена рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017р. № 334)

*(Форма 1-ПГ Регламенту районної ради 7 скликання змінена рішенням 15 сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2017р. № 528)

 

 

Лічильна комісія:

 

____________(прізвище, ініціали) ___________(особистий підпис)

 

____________(прізвище, ініціали) ___________(особистий підпис)

 

____________(прізвище, ініціали) ___________(особистий підпис)

 

 

 

Заступник голови ради                                                     О. М. Білецький

Ви тут: Головна Документи VII скликання Регламент районної ради