Положення про постійні комісії

герб

У К Р А Ї Н А
ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА РАДА
РІШЕННЯ № 9
(перша сесія сьомого скликання)

від «02» грудня 2015р.

Про затвердження Положення про
постійні комісії районної ради

Керуючись статтями 43, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про постійні комісії Житомирської районної ради 7 скликання (додається).

2. Контроль за виконанням даного Положення покласти на заступника голови районної ради та постійні комісії відповідно до функціональної спрямованості.

 

Голова районної ради                                 С.Г.Крутій

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням першої сесії
Житомирської районної ради
сьомого скликання
від 02.12.2015р. № 9

Із внесеними змінами рішенням:
- 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017р. № 328

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії
Житомирської районної ради 7 скликання

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відповідно до Конституції України, ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа депутатів районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
2. Основними завданнями постійних комісій районної ради є:
- вивчення і підготовка для розгляду на засіданнях ради питань про стан і розвиток економіки району та соціально-культурної сфери;
- попередній розгляд прогнозів соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;
- вивчення і попередній розгляд питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, здійснення контролю за ефективністю управління майном;
- вивчення питань у сфері екології та земельних відносин, що належать до компетенції районної ради.
3. Постійні комісії районної ради є відповідальними перед районною радою і їй підзвітні.
4. Діяльність постійних комісій координує голова районної ради та його заступник.
5. Постійні комісії утворюються радою на строк її повноважень. Районна рада може ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені постійні комісії, вносити зміни до їх складу.
6. Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради вносяться головою районної ради. Голова та члени постійної комісії обираються на пленарному засіданні ради. Заступник голови та секретар постійної комісії обираються на її засіданні.
7. Повноваження голови постійної комісії можуть бути припинені тільки за рішенням районної ради.
8. До складу постійних комісій не можуть входити голова та заступники голо¬ви районної ради.

ІІ. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ

9. Постійні комісії районної ради сприяють реалізації повноважень районної ради у питаннях, що належать до її відання, беруть участь у розробці відповідно до функціональної спрямованості програми соціального, економічного та культурного розвитку району, інших цільових програм.
10. Питання діяльності кожної постійної комісії районної ради визначаються функціональною спрямованістю, що розробляється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту ради та даного Положення.
11. Постійні комісії за дорученням районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарської і соціально-культурної галузей, інші питання, які вносяться на розгляд районної ради, розробляють проекти рішень районної ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях із доповідями і співдоповідями.
12. Постійні комісії вивчають діяльність із питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради.
13. Постійні комісії мають право вивчати діяльність керівників управлінь, відділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до відання районної ради, за результатами перевірок подавати рекомендації щодо їх діяльності на їх розгляд та районній раді.
14. Постійні комісії здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
15. Постійні комісії районної ради у питаннях, які належать до їх відання, та у порядку, визначеному чинним законодавством, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
У випадку подання недостовірної інформації або навмисного приховування інформації їх керівники або інші посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
15-1. Постійні комісії мають право виступати організаторами чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, «круглих столів», інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісій.
(Розділ ІІ Положення доповнений пунктом 15-1 рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017р.№ 328)
16. Постійні комісії районної ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
17. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для погодження районною радою, готують висновки та рекомендації з цих питань.
18. У разі створення тимчасових контрольних комісій районної ради, робочих груп (комісій) для вивчення окремих питань, делегують до їх складу своїх представників.
19. Постійні комісії ради керуються у своїй діяльності вимогами ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами в частині, що стосується їх функціональних питань.
20. Постійні комісії звітують перед радою про проведену роботу.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

21. Постійні комісії районної ради організовують свою роботу відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту ради, Положення про постійні комісії та функ¬ціональної спрямованості.
22. Основною формою роботи постійних комісій районної ради є засідання, які скликаються по потребі і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина депутатів від загального складу комісії.
Для визначення їх правомочності беруться дані про реєстрацію депутатів, яка проводиться перед початком засідання головуючим на засіданні.
23. Керівництво діяльністю постійних комісій районної ради і організація їх роботи покладається на голів постійних комісій.
24. Голова постійної комісії:
- скликає і веде засідання комісії, розподіляє обов'язки між членами комісії, дає їм доручення, сприяє забезпеченню їх необхідними матеріалами і документами, запрошує для участі у роботі комісій, підготовчих комісій і робочих груп представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, фахівців і вчених, підписує рекомендації і висновки комісії;
- організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій;
- звітує районній раді про роботу комісії, виступає на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями;
- здійснює координацію роботи з іншими постійними комісіями районної ради.
25. Заступник голови постійної комісії заміщає голову комісії у разі його відсутності, виконує за дорученням голови окремі його функції, а також завдання щодо організації роботи постійної комісії районної ради.
26. Секретар постійної комісії забезпечує своєчасність підготовки необхідних матеріалів до засідань комісії, проводить облік роботи, яка виконується членами комісії, веде і підписує протоколи її засідань.
У разі відсутності на засіданні секретаря ради, постійна комісія обирає зі свого складу тимчасового секретаря засідання. Обраним тимчасовим секретарем засідання вважається член постійної комісії, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від кількості депутатів, що присутні на засіданні.

27. Член постійної комісії зобов'язаний брати участь у роботі постійної комісії і робочих груп, за дорученням комісії повинен вивчати питання, що належать до її відання, повідомляти їй свої висновки, сприяти виконанню прийнятих нею рекомендацій, здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо їх виконання.
28. Голова, заступник, секретар, члени постійної комісії районної ради на час засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених Законом випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю.
29. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії районної ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секре¬тарем комісії.
30. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
31. Рекомендації постійних комісій районної ради підлягають обов'язковому розгляду відповідними органами влади, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.
32. У разі необхідності, на засідання комісії запрошуються керівники підприємств, установ та організацій, відділів та управлінь, голова, заступники голови райдержадміністрації, при розгляді питань, які стосуються сфер їх діяльності.
33. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативи комісій, а також за дорученням районної ради, її голови або заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
Рекомендації спільних засідань постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу кожної комісії.
Проекти районних програм, порядків, положень тощо, що потребують фінансування, в обов'язковому порядку розглядаються профільною постійною комісією та постійною комісією з питань бюджету і комунальної власності. Кожна з цих комісій розглядає зазначені вище проекти на своїх засіданнях.
(Пункт 33 Розділу ІІІ Положення доповнений абзацом рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017р. №328)
34. Постійні комісії районної ради інформують громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації та шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті районної ради про їх діяльність, склад, функціональну спрямованість, тощо.
35. У Житомирській районній раді функціонують наступні постійні комісії:
- з питань бюджету та комунальної власності;
- з питань розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин та екології;
- з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства;
- з гуманітарних питань, охорони здоров'я та соціального захисту населення;
- з питань законності, правопорядку і прав людини, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та місцевого самоврядування.
36. Інформація про дату, час, місце проведення засідання та питання, що вносяться на розгляд постійної комісії, розміщуються на офіційному веб-сайті районної ради та доводяться до депутатів , членів відповідної постійної комісії, персонально телефоном та/або електронною поштою, на адресу, надану депутатом.

IV. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

З питань бюджету і комунальної власності


1. Готує проекти рішень районної ради про основні напрями бюджетної політики на наступний рік.
2. Розглядає пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту районного бюджету, рекомендації постійних комісій районної ради до проекту районного бюджету, приймає рекомендації про підтримку або відхилення поданих пропозицій.
3. Здійснює контроль за виконанням районного бюджету, цільовим та економним використанням бюджетних коштів. У разі необхідності, запрошує на заслуховування керівників відповідних підприємств, установ, організацій відповідальних за наповнення доходної частини районного бюджету.
4. Надає рекомендації щодо внесення звіту про виконання бюджету на затвердження районної ради.
5. Здійснює контроль за виконанням районного бюджету, цільовим та економним використанням бюджетних коштів.
6. Разом з іншими комісіями розглядає проекти програми соціально-економічного і культурного розвитку району, цільових програм, готує пропозиції з цих питань.
7. Здійснює контроль за ефективністю управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.
7-1. Надає погодження райдержадміністрації на виплату адресної матеріальної допомоги відповідно до районної комплексної Програми соціальної підтримки сімей з онкохворими дітьми та визначає суму такої адресної матеріальної допомоги у кожному конкретному випадку за зверненнями громадян.
Надає погодження на визначення обсягів фінансування програм з підтримки громадських організацій ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС Житомирського району.
(Підрозділ постійної комісії «З питань бюджету і комунальної власності» доповнено пунктом 7-1 рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017р. №328)
8. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації, висновки на пленарне засідання ради з питань управління об'єктами спільної власності, а саме:
- створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ і організацій;
- затвердження, погодження, внесення змін до статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, прийняття рішень у зв'язку з порушенням статутів (положень);
- погодження призначення та звільнення керівників підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ району на підставі контрактів;
- затвердження порядку та умов продажу, передачі під заставу, інших способів відчуження, списання майна спільної власності, а також придбання майна в установленому законом порядку;
- затвердження переліку та умов приватизації об'єктів спільної власності;
- затвердження методики розрахунку, порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, надання пільг з орендної плати;
- вносить пропозиції голові районної ради щодо ініціювання притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника об'єкта спільної власності при встановленні фактів порушення ним умов контракту або рішень районної ради;
- здійснення інших повноважень з управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району за дорученням районної ради.
9. Заслуховує на засіданнях комісії звіти керівників підприємств, установ, організацій про результати виконання показників ефективності управління майном та з інших питань діяльності об'єкту спільної власності.
10. Розглядає пропозиції та подані орендодавцем документи щодо погодження проведення орендарями реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованих приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селищ району та вносить рекомендації з даного питання на пленарне засідання районної ради.
11. Здійснює попередній розгляд питань управління корпоративними правами (пакетами акцій) що належать до спільної власності територіальних громад, та вносить рекомендації, висновки з даних питань на пленарне засідання ради, контролює ефективність управління корпоративними правами (пакетом акцій) спільної власності.
12. Здійснює моніторинг надходжень до обласного бюджету плати за користування землею, надрами та лісовими ресурсами та приймає відповідні рекомендації.
13. Керується у своїй діяльності вимогами ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами в частині, що стосується функціональних питань комісії.
14. Звітує перед радою про проведену роботу.
Здійснює зовнішній контроль за підготовкою проектів рішень районної ради з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у процесі діяльності.
Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства, рішень та доручень ради.
(Розділ IV Положення доповнений рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017р. №328)

З питань розвитку агропромислового комплексу,
земельних відносин та екології

1. Аналізує стан дотримання на території району законів про пріоритетний розвиток агропромислового комплексу району.
2. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації, висновки на пленарне засідання з питань сприяння розвитку сільськогосподарського виробництва.
3. Попередньо розглядає питання:
- програми соціально-економічного розвитку, використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів;
- передачі земельних ділянок комунальної власності у державну власність та державної власності у комунальну власність;
- використання земель спільної власності територіальних громад сіл, селищ району;
- питання зміни меж адміністративно-територіальних утворень;
- проекти, схеми землеустрою;
- кошториси використання коштів, які надходять на спеціальний рахунок районної ради у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
- технічні документації з нормативної грошової оцінки землі, що перебуває у власності чи надається в оренду юридичним та фізичним особам;
- інші питання, визначені радою та чинним законодавством у сфері екології, земельних ресурсів, сільського господарства та виробництва, тощо.
4. Здійснює контроль за виконанням програм, рішень ради щодо:
- використання та охорони земель, поліпшення родючості ґрунтів, впровадження прогресивних ґрунтозахисних, ґрунтообробних та екологічно безпечних технологій;
- проведення агролісотехнічних заходів та консервації деградованих і забруднених земель;
- розвитку особистих селянських господарств;
- роботи обслуговуючих кооперативів, заготівельних організацій, переробки, зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції.
5. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації, висновки на пленарне засідання ради з питань управління об'єктами спільної власності, які відносяться до сільськогосподарської та переробної галузей, а саме:
- створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ, організацій спільної власності;
- затвердження, погодження, внесення змін до статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності, прийняття рішень у зв'язку з порушенням статутів (положень);
- погодження призначення та звільнення керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району на підставі контрактів;
- заслуховує на засіданнях комісії звіти керівників підприємств, установ, організацій про результати виконання показників ефективності управління майном та з інших питань діяльності об'єкту спільної власності;
- приватизації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району;
- здійснює інші повноваження з управління спільною власністю, доручені районною радою.
6. Вносить пропозиції голові районної ради щодо ініціювання притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника об'єкта спільної власності, який відноситься до сільськогосподарської або переробної галузей, при встановленні фактів порушення ним умов контракту або рішень районної ради.
6-1. Надає дозвіл на погодження меж суміжних користувачів земельних ділянок, що знаходяться у розпорядженні районної ради.
(Підрозділ постійної комісії «З питань розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин та екології» доповнено пунктом 6-1 рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017р. №328)
7. Аналізує стан дотримання на території району законів України щодо використання земельних, водних, лісових та інших природних ресурсів.
8. Вивчає стан виконання рішень ради з питань, пов'язаних з видобутком та використанням природних ресурсів району.
9. Попередньо розглядає:
- технічну документацію, підготовлену відповідно до затвердженого орієнтовного переліку матеріалів, щодо погодження надання спеціальних дозволів на користування надрами;
- проекти рішень районної ради щодо погоджень на використання природних ресурсів, у тому числі з питань відведення земельних ділянок, надання угідь для ведення мисливського господарства та полювання, передачі у власність, надання у постійне користування земельних, лісових ділянок на землях спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.
10. Здійснює контроль за виконанням необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, інших надзвичайних ситуацій, інформуванням про них населення.
11. Розглядає і готує висновки до цільових комплексних програм охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на території району.
12. Бере участь у проведенні екологічних експертиз проектів будівництва великих об'єктів на території району з метою недопущення їх негативного впливу на природне середовище.
13. Вивчає стан реалізації природоохоронних заходів, готує пропозиції щодо оздоровлення навколишнього природного середовища.
14. Готує пропозиції щодо встановлення правил користування водозабірними спорудами, що призначені для задоволення побутових, питних та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води для промислових потреб.
15. Попередньо розглядає пропозиції щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, а також інших територій, що знаходяться під особливою охороною.
16. Бере участь у проведенні роз'яснювальної роботи серед населення по бережливому ставленню до природи рідного краю, залученню громадськості до справи охорони природи.
17. Керується в своїй діяльності вимогами ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами в частині, що стосується функціональних питань комісії.
18. Звітує перед радою про проведену роботу.
Здійснює зовнішній контроль за підготовкою проектів рішень районної ради з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у процесі діяльності.
Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства, рішень та доручень ради.
(Розділ IV Положення доповнено рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017р. №328)

З питань промисловості, будівництва, транспорту,
зв'язку та житлово-комунального господарства

1. Попередньо розглядає програму соціально-економічного розвитку району, цільові програми щодо роботи промислових, будівельних, транспортних підприємств і об'єднань, підприємств енергетики, зв'язку, житлово-комунального господарства, торгівлі та побутового обслуговування.
2. Здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку і цільових програм та заслуховує на своїх засіданнях інформації щодо їх реалізації.
3. Вивчає та розглядає відповідність проекту районного бюджету програмі соціально-економічного і культурного розвитку району.
4. Бере участь в підготовці питань, пов'язаних з розвитком промисловості, транспорту та зв'язку, будівництва, які вносяться на розгляд районної ради.
5. Аналізує і вносить пропозиції сесії ради щодо оптимізації обслуговування підприємств і населення району засобами автомобільного транспорту.
6. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації з питань сприяння:
- розвитку житлово-комунального господарства, підприємств торгівлі;
- розвитку житлового будівництва;
- реформування та розвитку житлово-комунального господарства;
- забезпечення безпеки руху транспортних засобів у районі;
- розвитку телефонного, телеграфного, поштового та інтернет зв'язку, радіофікації та телетрансляційного забезпечення населених пунктів у районі, а також поширення кабельного телебачення;
- розвитку малого, середнього підприємництва, захисту законних прав підприємців та підприємницьких структур;
- залученню інвестицій у господарський комплекс району, підприємницьких структур до співпраці;
- структурній перебудові галузей промисловості району, виходячи з потреб наповнення бюджету та відновлення роботи підприємств.
7. Розробляє пропозиції щодо розвитку галузей господарського комплексу району, заслуховує звіти керівників відповідних управлінь районної державної адміністрації та готує висновки.
8. Бере участь в підготовці програм, прогнозів розвитку промисловості району та готує висновки з цих питань.
9. Робить відповідні висновки щодо планів забудови територій та благоустрою населених пунктів району.
10. Розробляє пропозиції щодо збільшення виробництва, розширення асортименту, поліпшення якості товарів народного споживання на всіх підприємствах, розташованих на території району.
11. Вивчає використання коштів, які спрямовуються на будівництво і утримання шляхів.
12. Вивчає і вносить пропозиції з питань залучення альтернативних джерел енергії для забезпечення енергетичних потреб господарств в районі.

13. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації, висновки на пленарне засідання ради з питань управління об'єктами спільної власності галузей промисловості, а саме:
- створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ, організацій спільної власності;
- затвердження, погодження, внесення змін до статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності, прийняття рішень у зв'язку з порушенням статутів (положень);
- погодження призначення та звільнення керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району на підставі контрактів;
- заслуховує на засіданнях комісії звіти керівників підприємств, установ, організацій про результати виконання показників ефективності управління майном та з інших питань діяльності об'єкту спільної власності;
- приватизації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району;
- здійснює інші повноваження з управління спільною власністю, доручені районною радою.
14. Вносить пропозиції голові районної ради щодо ініціювання притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника об'єкта спільної власності галузей промисловості при встановленні фактів порушення ним умов контракту або рішень районної ради.
15. Керується у своїй діяльності вимогами ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами в частині, що стосується функціональних питань комісії.
16. Звітує перед радою про проведену роботу.
Здійснює зовнішній контроль за підготовкою проектів рішень районної ради з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у процесі діяльності.
Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства, рішень та доручень ради.
(Розділ IV Положення доповнено рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017р. №328)

З гуманітарних питань,
охорони здоров'я та соціального захисту населення

1. Попередньо розглядає і вносить пропозиції до програм соціально-економічного розвитку, бюджету району, цільових програм з питань розвитку освіти, науки, культури, туризму, сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення.
2. Вивчає стан справ та здійснює контроль за виконанням галузевих програм, рішень ради з питань, віднесених до компетенції комісії, зокрема щодо:

- будівництва та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення;
- організації медичного обслуговування населення, розвитку сімейної медицини, впровадження страхової медицини;
- проведення санітарно-профілактичних заходів, забезпечення санітарного стану населених пунктів, промислових та комунальних підприємств, закладів торгівлі і громадського харчування, місць масового відпочинку громадян;
- поліпшення роботи медико-санітарних закладів по охороні материнства і дитинства, організації надання медичної допомоги дітям і підліткам;
- раціонального використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення медичних закладів обладнанням, інвентарем та паливом, проведення ремонту, стану харчування хворих в лікарнях, диспансерах, інших установах галузі охорони здоров'я;
- здійснення заходів щодо ефективного використання мережі лікувальних та лікувально-профілактичних закладів, закладів освіти, культури;
- виконання нормативних актів по призначенню і виплаті трудових та соціальних пенсій, субсидій, всіх видів державної допомоги, передбаченої чинним законодавством;
- роботи будинків-інтернатів для інвалідів, ветеранів війни і праці, інших закладів галузі соціального захисту населення, створення в них належного рівня побутових умов, медико-санітарного та культурного обслуговування;
- надання встановлених чинним законодавством пільг і переваг пенсіонерам, ветеранам війни та праці, інвалідам війни, учасникам бойових дій;
- стану харчування у шкільних, дошкільних навчальних закладах та закладах охорони здоров'я;
- діяльності ветеранських організацій;
- реалізації заходів, спрямованих на поліпшення роботи дитячих дошкільних закладів, шкіл, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, їх підготовки до початку навчального року, літнього оздоровлення дітей;
- роботи закладів культури і мистецтва, підвищення їх ролі у відродженні і збереженні самобутніх традицій українського народу, розвитку народної творчості, організації дозвілля населення;
- охорони і відродження пам'ятників історії та культури, збереження та використання культурного надбання;
- реалізації заходів, спрямованих на соціальну підтримку молодих сімей, працевлаштування та зайнятості молоді, розвитку молодіжного житлового будівництва, попередження негативних явищ у молодіжному середовищі;
- розвитку фізичної культури, спорту і туризму в районі, раціонального використання та будівництва фізкультурно-спортивної бази;
- створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ, організацій спільної власності;
- затвердження, погодження, внесення змін до статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності, прийняття рішень у зв'язку з порушенням статутів (положень).
1. Погоджує призначення та звільнення керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району на підставі контрактів.
2. Заслуховує на засіданнях комісії звіти керівників підприємств, установ, організацій про результати виконання показників ефективності управління майном та з інших питань діяльності об'єкту спільної власності.
3. Вносить пропозиції голові районної ради щодо ініціювання притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника об'єкту спільної власності галузей охорони здоров'я, освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури і спорту при встановленні фактів порушення ним умов контракту або рішень ради.
4. Спільно з відповідними управліннями, відділами та службами райдержадміністрації вносить на розгляд ради пропозиції про стан та розвиток гуманітарної сфери в районі, розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань.
5. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації з питань сприяння національно-культурному розвитку національних меншин, забезпеченню конституційних прав і свобод жителів району у сфері світогляду і віросповідання, міжконфесійній злагоді.
6. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації, висновки на пленарне засідання ради з питань управління об'єктами спільної власності галузей освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення.
7. Бере участь у проведенні санітарно-освітньої роботи серед населення.
8. Керується у своїй діяльності вимогами ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами в частині, що стосується функціональних питань комісії.
9. Звітує перед радою про проведену роботу.
Здійснює зовнішній контроль за підготовкою проектів рішень районної ради з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у процесі діяльності.
Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства, рішень та доручень ради.
(Розділ IV Положення доповнено рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017р. №328)

З питань законності, правопорядку і прав людини,
депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів
та місцевого самоврядування

1. Здійснює попередній розгляд проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету району, цільових програм з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Заслуховує інформацію щодо їх виконання, вносить відповідні рекомендації.
2. Розробляє і вносить на розгляд ради проекти Регламенту роботи районної ради, Положення про президію ради, Положення про помічника-консультанта депутата районної ради. Надає пропозиції щодо внесення відповідних доповнень та змін до них. Здійснює контроль за дотриманням Регламенту районної ради, дає пояснення депутатам, іншим учасникам пленарного засідання ради щодо застосування його положень.
3. Розглядає пропозиції щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради, а також пропозиції про відкликання їх.
4. Здійснює контроль за своєчасним розглядом керівниками управлінь, відділів та служб райдержадміністрації, підприємств, об'єднань, установ, організацій запитів і звернень депутатів районної ради.
За дорученням ради готує рекомендації з питань, пов'язаних із депутатською діяльністю, організовує заслуховування повідомлень депутатів про їх роботу в раді, виконання ними депутатських обов'язків, рішень та доручень ради, постійних комісій.
Розглядає питання щодо дотримання депутатами районної ради норм депутатської етики.
5. Готує висновки з питань, пов'язаних із гарантіями депутатської діяльності, відкликанням депутата виборцями або у зв'язку з набранням законної сили обвинувального вироку суду щодо депутата.
6. Попередньо розглядає проекти рішень районної ради щодо адміністративно-територіального устрою району, об'єднань та співробітництва територіальних громад.
7. Вивчає та готує питання щодо стану дотримання прав і свобод людини, забезпечення законності і правопорядку на території району, які вносяться на розгляд ради, розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань.
8. Аналізує матеріали, які надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності на території району, за наслідками розгляду готує пропозиції на розгляд ради.
9. Аналізує питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та органів самоорганізації населення на території району. Заслуховує, в разі необхідності, інформацію сільських, селищних, міських рад про роботу з координації діяльності цих формувань.
10. Аналізує та вивчає стан дотримання чинного законодавства при здійсненні органами місцевого самоврядування повноважень. Розглядає звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноважень районної ради та її органів.
11. Розглядає питання щодо висвітлення роботи ради, її постійних комісій, депутатів у засобах масової інформації та вносить пропозиції раді з даних питань.
12. Готує пропозиції на розгляд ради щодо орієнтовних строків проведення звітів депутатів районної ради перед виборцями та сприяє депутатам районної рад в організації їх звітів перед виборцями та зустрічей з
виборцями.
13. Узагальнює дані щодо участі депутатів у роботі сесій районної ради. Готує пропозиції з даних питань на розгляд ради.
14. Готує пропозиції про внесення змін до рішень районної ради, що перебувають на контролі у комісії, про їх скасування або визнання такими, що втратили чинність.
15. Вивчає стан справ щодо створення нових робочих місць на ринку праці, сприяння залученню інвалідів до роботи на підприємствах і в організаціях різних форм власності і вносить відповідні пропозиції.
16. Здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 59-1 «Конфлікт інтересів» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає зазначеним у ній особам (голові, заступнику голови, депутатам Житомирської районної ради) консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.
17. Здійснює зовнішній контроль за підготовкою проектів рішень районної ради з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у процесі діяльності.
18. Здійснює зовнішній контроль при прийнятті районною радою рішень, у разі необхідності. Голова, заступник, секретар комісії від імені комісії надають роз'яснення з питань застосування норм зовнішнього контролю та висновків щодо питань, які розглядаються на сесії.
19. Бере участь у проведенні правової та антикорупційної експертизи проектів рішень районної ради.
20. Узагальнює результати громадських обговорень проектів нормативно-правових актів районної ради, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів або органів місцевого самоврядування, та забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради та готує пропозиції з даних питань на розгляд ради.
21. Взаємодіє з судовими органами, органами прокуратури, національної поліції, служби безпеки з питань захисту прав людини, законності та правопорядку.
22. Вносить пропозиції щодо символіки (герба, прапора тощо) району та їх використання.
23. На підставі спільної угоди вивчає та готує рекомендації з питань місцевого самоврядування, навчання депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування, виконання чинного законодавства з питань місцевого самоврядування.
24. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства, рішень та доручень ради. Керується в своїй діяльності вимогами ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами в частині, що стосується функціональних питань комісії.
25. Звітує перед радою про проведену роботу.
(Підрозділ постійної комісії «З питань законності, правопорядку і прав людини, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та місцевого самоврядування» викласти у новій редакції рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 27.02.2017р. №328).

Ви тут: Головна Документи Положення про постійні комісії